Tào Tháo

Tào Tháo, tự Mạnh Đức, tên lúc nhỏ là A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc
Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, tự Trọng Đạt, quân sư bậc nhất của Tào Ngụy trong giai đoạn sau. Tương truyền, do ông có tướng mạo khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, nên bị Tào Tháo kiêng dè. Ông có tài năng quân sự vượt trội, giỏi phòng thủ, từng bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của Gia Cát Lượng.

Bạn đang xem: Thiếu niên danh tướng 3q
Hạ Hầu Đôn

Hạ Hầu Đôn, tự Nguyên Nhượng, danh tướng Tào Ngụy. Là một vị tướng thanh liêm, hết lòng vì binh sĩ của mình.


*

Trương Liêu

Trương Liêu, tự là Văn Viễn, một trong Ngũ Hổ Tướng của Tào Ngụy, từng tham gia nhiều trận đánh lớn và nổi tiếng nhất qua trận Hợp Phì với quân Đông Ngô


Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, quân sự kiệt xuất của nước Thục, giúp Lưu Bị cùng với Tôn Quyền đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, lấy Kinh Châu, định Tây Xuyên, dựng nước ở đất Thục. Ông phát minh ra Xe Ngựa Gỗ, Đèn Khổng Minh, Liên Nỏ.


Lưu Bị

Lưu Bị, tự Huyền Đức, Hoàng đế khai quốc Thục Hán thời Tam Quốc. Là người nhân hậu, biết trọng dụng người tài. Kết nghĩa đào viên với Trương Phi, Quan Vũ, rồi lập bá nghiệp.

Xem thêm: Top Những Câu Nói Hài Hước Bá Đạo Nhất Mọi Thời Đại, Những Câu Nói Hài Hước Giúp Bạn Nổi Bật Hơn


Triệu Vân

Triệu Vân, tự là Tử Long, người vùng Thường Sơn, một trong Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thục Hán, Ông chính là vị tướng làm nên kỳ tích một mình cứu chúa trong trận Trường Bản.


Quan Vũ

Quan Vũ, tự Vân Trường, đứng đầu trong Ngũ Hổ Thượng Tướng, nổi tiếng với điển tích Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, Quá Ngũ Quan Trảm Lục Tướng. Ông là người trung nghĩa, anh dũng nên được thiên hạ tôn làm Võ Thánh.


Chu Du

Chu Du, tên tự Công Cẩn, đương thời gọi Chu Lang, là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Trận Xích Bích trước quân Tào Tháo.


Thái Sử Từ

Thái Sử Từ, tự Tử Nghĩa, vốn là thuộc hạ của Lưu Dao sau giúp Tôn Sách càn quét Giang Đông. Giỏi cưỡi ngựa bắn tên, tử trận tại Hợp Phì.


Tôn Quyền

Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng Tôn Sách. Sau cùng Lưu Bị thiết lập Liên minh Tôn Lưu đánh bại vạn đại quân Tào Tháo.


Tôn Sách

Tôn Sách, tự Bá Phù, là một viên tướng và một lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán. Ông là người đặt nền móng quan trọng trong việc hình thành nên Đông Ngô, đã được người em trai Tôn Quyền kế thừa và hoàn thiện sau khi ông mất.


Lữ Bố

Lữ Bố tự là Phụng Tiên, mãnh tướng số một Tam Quốc, cưỡi Xích Thố, tay cầm Phương Thiên Kích, oai phong lẫm liệt, được ca tụng là chiến thần!


Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, tứ đại mỹ nhân, cùng quê hương với Quan Vũ, vì muốn báo ơn với Vương Doãn mà hiến thân dùng kế liên hoàn diệt Đổng Trác. Ban đầu chỉ muốn lợi dụng Lữ Bố, sau này bị Lữ Bố cảm hóa, nguyện giúp Lữ Bố thoát khỏi tâm ma.


Viên Thiệu

Viên Thiệu, tự Bản Sơ, thuộc dòng dõi Viên Thị, là bạn học thời nhỏ của Tào Tháo. Sau trở thành minh chủ liên minh chống Đổng Trác. Ở trận Quan Độ đại bại dưới tay Tào Tháo rồi sinh bệnh mà mất.


Tả Từ

Tả Từ, tự Nguyên Phóng, đạo sĩ nổi tiếng thời Đông Hán, tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể sai khiến quỷ thần, sau lên núi luyện linh đơn