Những âm câm trong tiếng anh

Âm câm, thực ra là “chữ cái câm” (silent letter) là các chữ cái xuất hiện thêm vào trường đoản cú giờ Anh tuy thế không được hiểu ra. Điều này sẽ gây ra trở ngại cho người học lúc họ nhận thấy một từ bỏ có âm câm lần trước tiên. Quý Khách thường xuyên vẫn đề nghị học tập nằm trong lòng hồ hết từ bỏ này bởi vì không có một nguyên lý một mực như thế nào cả. Bài viết tiếp sau đây sẽ chỉ ra rằng cho bạn đa số âm câm vào giờ Anh được sử dụng phổ cập tuyệt nhất cùng một vài phép tắc cơ bản. 
*
Âm câm trong giờ Anh

Âm “h”what /wɑːt/when /wen/why /waɪ/while /waɪl/which /wɪtʃ/where /weər/whether /ˈweðər/honest /ˈɑːnɪst/hour /aʊər/rhythm /ˈrɪðəm/ghost /ɡoʊst/ 

Âm “b”lamb /læm/ comb /koʊm/thumb /θʌm/ doubt /daʊt/numb /nʌm/ plumber /ˈplʌmər/crumb /krʌm/ limb /lɪm/climbing /ˈklaɪmɪŋ/ debt /det/bomb /bɒm/ tomb /tuːm/

Âm “k”knife /naɪf/ knock /nɒk/ knee /niː/ knight /naɪt/knot /nɑːt/ knaông chồng /næk/knitting /ˈnɪtɪŋ/ knew /njuː/know /nəʊ/ knob /nɒb/

Âm “t”fasten /ˈfæsən/ Christmas /ˈkrɪsməs/castle ˈkæsl/mortgage /ˈmɔːɡɪdʒ/listen /ˈlɪsən/soften /ˈsɒfən/ 


Một số nguyên tắc cơ bạn dạng đến âm câm vào tiếng Anh


*
Quy tắc cơ bản của âm câm

BB sẽ không được vạc âm lúc che khuất M làm việc cuối tự.VD: limb, crumb, dumb, comb, bomb, thumb.B sẽ không còn được phạt âm khi đứng trước T thường là sinh sống cuối trường đoản cú tuy thế không hẳn thời điểm nào thì cũng vậy.VD: debt, doubt, subtle, debtor, doubtful.

You watching: Những âm câm trong tiếng anh

CC sẽ không còn được phát âm lúc vào tự gồm chứa “scle”.VD: muscle, sclerosis.Ngoại lệ: Sclera, asclepiad.

DD sẽ không còn được vạc âm giữa những từ thông dụng sau: Handkerchief, Wednesday, sandwich, handsome.D cũng trở nên không được phạt âm Khi trong tự có chứa DG.VD: Pledge, dodge, grudge, hedge.

EE sẽ không còn được phân phát âm Lúc đứng cuối một trong những trường đoản cú, cùng hay kéo dài âm của nguyên âm.VD: Drive sầu, gave, write, site, grave, bite, hide, hope.

GG sẽ thường xuyên ko được phạt âm lúc đứng trước N.VD: Champagne, foreign, sign, foreign, kiến thiết, align.Ngoại lệ: Magnet, igneous, cognitive.

GHGH sẽ không được phạt âm khi lép vế một nguan tâm.VD: Borough, thought, through, thorough, daughter, light, might, sigh, right, fight, weigh, weight.Ngoại lệ: Doghouse, foghorn, bighead.GH vẫn đôi khi được phát âm nhỏng F.VD: rough, tough, laugh, enough, cough, clough, draught.Ngoại lệ: Doghouse, foghorn, bighead.

HH sẽ không còn được phân phát âm khi thua cuộc W.VD: what, when, where, whether, why.H sẽ không được vạc âm Khi cầm đầu một vài từ bỏ (nhớ là dùng mạo trường đoản cú “an” cùng với H câm).VD: hour, honest, honour, heir.

KK sẽ không được phát âm Lúc đứng trước N làm việc đầu trường đoản cú.VD: knife, knee, know, knoông xã, knowledge.

LL sẽ không còn được phạt âm Lúc lép vế A, O, U.VD: Would, calm, half, talk, walk, should, could, calf, salmon, yolk, chalkNgoại lệ: Halo, bulk, sulk, hold, sold.

See more: Cách Xóa Cookie 1 Trang Web Cụ Thể Trong Chrome, Clear, Enable, And Manage Cookies In Chrome

NN sẽ không còn được vạc âm Lúc che khuất M sinh hoạt cuối tự.VD: Autumn, column.

PPhường. sẽ không còn được phân phát âm Lúc dẫn đầu một trong những trường đoản cú thực hiện chi phí tố “psych” cùng “pneu”.VD: Pneumatic, psychotherapy, psychotic, psychologist.

PHPH đã đôi lúc được vạc âm như F.VD: telephone, paragraph, alphabet.

SS sẽ không được phân phát âm trong số những trường đoản cú sau:VD: Island, isle, aisle, islet.

TT sẽ không còn được vạc âm trong những trường đoản cú thịnh hành sau:VD: Castle, Christmas, fasten, listen, often, whistle, bustle, hasten, soften.

UU sẽ không được phân phát âm khi che khuất G cùng đứng trước một nguyên lòng trong cùng một trường đoản cú.VD: guess, guidance, guitar, guest, guild, guard.

WW sẽ không còn được phân phát âm làm việc đầu một tự Khi nó đứng trước R.VD: wrap, write, wrong, wring, wrap.W sẽ không được phân phát âm trong những trường đoản cú sau:VD: Who, whose, whom, whole, whoever.

See more: Cách Làm Bánh Từ Đậu Đen - Bánh Cốm Đậu Đen Bình Định

Trên đấy là hầu như âm câm trong giờ đồng hồ Anh phổ cập nhất cùng một vài quy tắc cho 1 vài ba trường hòa hợp ví dụ. Tuy nhiên, vẫn có tương đối nhiều gần như âm câm “bất quy tắc”, cho nên việc ôn luyện tiếp tục là cực kỳ quan trọng. 12guns.vn toàn nước chúc chúng ta đạt được rất nhiều thành quả đó trong quy trình học hành của bản thân.