Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không?

Tin tứcPhật họcĐời SốngVnạp năng lượng HóaGiáo dụcGóc nhìnSự kiệnHoằng phápSức khỏeThiết kế Phật giáo Toggle navigation
*

Câu lạc cỗ Thiện nay Duyên tiếp tục phát rau củ cùng hoa trái đến bệnh viện dã chiến, khu vực công ty trọ khó khăn.

Nghi thức sám hối giành riêng cho Phật tử các giới làm cho lễ sám ăn năn vào trong ngày rằm cùng mùng 1 tại bốn gia.

You watching: Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không?

*

NGHI THỨC SÁM HỐI

NIỆM HƯƠNG LỄ BÁI(Thắp đèn xông hương trầm hoàn thành, đứng tức thì nthêm chắp tay để ngang ngực mật niệm)TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:Án lam xóa ha. (3 lần)TÌNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)HỒNG DANH SÁM-HỐI(Sám-ân hận là tạo cho bố nghiệp được thanh-tịnh)(Tất cả phần đa quỳ thẳng với chắp tay, vị chủ lễ nắm bố cây mùi hương chuyển ngang trán và đọc bài xích cúng hương nlỗi sau):Nguyện thử diệu hương vân,Biến mãn thập pmùi hương giới,Cúng-nhường nhịn nhứt-vậy Phật,Tôn pháp chỏng Bồ tát,Vô biên Tkhô hanh văn chúng,Cập nhứt chũm Thánh-Hiền,Dulặng khởi quang minh đài,Xứng tánh tác Phật-sự,Phổ huân chỏng chúng-sinh,Giai phân phát Bồ-Ðề trung tâm,Viễn-ly clỗi vọng-nghiệp,Viên-thành vô-thượng đạo.

See more: Phim Chiến Tranh Liên Xô - Phim Hành Động Chiến Tranh Nga:Мы Из Будущего 2

KỆ TÁN-DƯƠNG PHẬT-BẢOPháp vương vãi vô-thượng tônTam-giới vô luân thấtThiên nrộng đưa ra Ðạo-sưTứ-sanh bỏ ra từ-phụƯ nhứt niệm quy-yNăng diệt tam-kỳ nghiệpXưng dương nhược tán-thánỨc kiếp mạc năng tận.(Ðứng dậy cấm phía lên lư rồi chắp tay đứng thẳng cùng niệm lớn):QUÁN TƯỞNGNăng lễ, ssống lễ tánh ko tịch,Cảm ứng đạo-giao nan tứ nghì,Ngã test đạo tràng nhỏng Ðế-châu,Thập phương chỏng Phật hình họa hiện nay trung,Ngã thân ảnh hiện chỏng Phật chi phí,Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 xá)- Chí trung tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến đổi pháp-giới, quá, hiện tại, vị-lai thập-pmùi hương clỗi Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú Tam-Bảo. (1 lạy)- Chí trung khu đhình ảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-công ty, Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Long-Hoa Giáo-công ty đương lai hạ sinh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ-Pháp Chư-tôn Bồ-tát, Linh-tô hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)- Chí trung tâm đảnh lễ: Nam-tế bào Tây-phương thơm Cực-lạc thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di-Ðà Phật, Ðại bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát, Ðại-Thế-Chí Bồ-tát, Ðại-nguyện Ðịa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng Bồ-tát. (1 lạy)(Ðồng đứng thật thà chắp tay hiểu bài)TÁN DƯƠNG CHIDương-chi tịnh tbỏ,Biến trệu tam-thiên,Tánh không bát-đức lợi nrộng thiên,Pháp-giới quảng tăng diên...Diệt tội tiêu khiên,Hỏa diệm hóa Hồng-liên.Nam-tế bào Thanh-Lương-Ðịa Bồ-tát. (3 lần)CHÚ ÐẠI-BI(Hoặc bớt chú Ðại-bi cũng được)Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)Thiên thủ thiên nhãn vô trinh nữ đại-bi trọng tâm đà-la-ni.Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ domain authority.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca domain authority, án, tát bàn ra phạt duệ số đát mãng cầu đát lan.Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.Nam-tế bào na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, sơn rô tô rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni mãng cầu, bố dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha.Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ domain authority.Nam-mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)Nam-mô Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)KHAI KINH KỆVô thượng thậm thâm vi diệu pháp,Bá thiên vạn kiếp nan tao phùng,Ngã kim loài kiến văn uống đắc thọ trì,Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.Nam-mô Hồng Danh Hội Thượng Bồ-Tát. (3 lần)HỒNG-DANH BỬU-SÁMÐại-từ đại-bi mẫn chúng-sinh,Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,Tướng-hảo quang-minc dĩ trường đoản cú nghiêm,Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. O (1)Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (2)Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (3)Ngã kim phát trung tâm, bất vị tự cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh Văn uống, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-quá chỏng vị Bồ-tát, quy y tối thượng thừa, phát bồ-đề vai trung phong, nguyện dữ pháp-giới chúng-sanh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề. O (4) Nam-mô quy-y thập-phương thơm tận hư-ko giới nhứt thiết clỗi Phật. O (5) Nam-tế bào quy-y thập-pmùi hương tận hư-ko giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (6) Nam-mô quy-y thập-pmùi hương tận hư-ko giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7) Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (8) Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (9) Nam-mô Phổ-Minc Phật. O (10) Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. O (11)<1> Nam-tế bào Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (12) Nam-tế bào Chiên-Ðàn Quang Phật. O (13) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng Phật. O (14) Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (15) Nam-tế bào Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. O (16) Nam-tế bào Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. O (17) Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18) Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minh Phật. O (19) Nam-tế bào Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (20) Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (21) Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. O (22) Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (23) Nam-tế bào Từ-Tạng Phật. O (24) Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (25) Nam-tế bào Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26) Nam-tế bào Thiện-Ý Phật. O (27) Nam-tế bào Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (28) Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (29) Nam-tế bào Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (30) Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31) Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (32) Nam-tế bào Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33) Nam-tế bào Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. O (34) Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (35) Nam-mô Tài Quang-Minch Phật. O (36) Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37) Nam-tế bào Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38) Nam-tế bào Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (39) Nam-tế bào Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40) Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (41) Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42) Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (43) Nam-tế bào Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44) Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (45) Nam-mô Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (46) Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. O (47) Nam-tế bào Quan-Thế-Ðăng Phật. O (48) Nam-tế bào Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (49) Nam-tế bào Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50) Nam-tế bào Tu-Di Quang Phật. O (51) Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52) Nam-tế bào Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (53) Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54) Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. O (55) Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. O (56) Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57) Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58) Nam-tế bào Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59) Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật. O (60) Nam-tế bào Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61) Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62) Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63) Nam-tế bào Bảo-Quang Phật. O (64) Nam-tế bào Long-Tôn-Vương Phật. O (65) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66) Nam-tế bào Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67) Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68) Nam-tế bào Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69) Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70) Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71) Nam-tế bào Vô-Cấu Phật. O (72) Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73) Nam-mô Dõng-Thí Phật. O (74) Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75) Nam-tế bào Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76) Nam-tế bào Ta-Lưu-Na Phật. O (77) Nam-mô Thủy-Thiên Phật. O (78) Nam-tế bào Kiên-Ðức Phật. O (79) Nam-tế bào Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. O (80) Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81) Nam-tế bào Quang-Ðức Phật. O (82) Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật. O (83) Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84) Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật. O (85) Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86) Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật. O (87) Nam-tế bào Ðức Niệm Phật. O (88) Nam-tế bào Thiện tại Danh-Xưng Công-Ðức Phật. O (89) Nam-tế bào Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. O (90) Nam-tế bào Thiện-Du-Sở Công-Ðức Phật. O (91) Nam-mô Ðấu-Chiến-Thắng Phật. O (92) Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. O (93) Nam-tế bào Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. O (94) Nam-mô Bảo-Hoa Du-Sở Phật. O (95) Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96) Nam-tế bào Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. O (97) Nhỏng thị đẳng, nhứt thiết thế-giới, chư Phật Thế-Tôn, thường-trụ trên gắng, thị chỏng Thế-Tôn đương trường đoản cú niệm ngã! Nhược vấp ngã demo sanh, nhược té tiền sanh, tùng vô-thỉ sanh-tử dĩ lai, snghỉ ngơi tác bọn chúng tội, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ đọng pmùi hương tăng thiết bị, nhược trường đoản cú thủ, nhược giáo tha thủ, loài kiến thủ tùy-hỉ. Ngũ vô-con gián tội, nhược từ bỏ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Thập bất thiện tại đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Sngơi nghỉ tác tội-chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa-ngục tù, ngạ-quỉ súc-sanh, clỗi dư ác thú, biên-địa, hạ nhân thể, cập miệt lệ-xa, nlỗi thị đẳng xứ đọng, ssống tác tội-chướng, kyên ổn giai sám-hối hận. O (98) Kyên chỏng Phật Thế-Tôn, đương hội chứng tri vấp ngã, đương chứng tri ngã, đương ức niệm té, ngã phục ư chỏng Phật Thế-Tôn tiền, tác như thị ngôn: nhược ngã test sinh, nhược ngã dư sinh, tằng hành bố-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc-sanh, nhứt đoàn chi trường đoản cú, hoặc tu tịnh-hạnh, mua thiện-căn, thành-tựu chúng-sanh, mua thiện-cnạp năng lượng, tu-hạnh bồ-đề, thiết lập thiện-căn, cập vô thượng trí, tải thiện-căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai vớ hồi-hướng A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề; Như quá-khđọng, vị-lai, hiện-trên chư Phật ssinh hoạt tác hồi-phía, xẻ diệc nlỗi thị hồi-hướng, bọn chúng tội giai sám-ăn năn, chư phước tận tùy-hỉ, cập thỉnh Phật công-đức, nguyện thành vô-thượng trí. Khđọng, lai, hiện-tại Phật, ư chúng-sinh tối-thắng, vô-lượng công-đức hải, ngã kim qui-mạng lễ. O (99) Ssinh hoạt hữu thập-phương thế-giới trung,Tam rứa nhứt thiết nrộng Sư-Tử,Ngã dĩ thanh-tịnh thân, ngữ, ýNhứt thiết biến hóa lễ tận vô dư,Phổ-Hiền hạnh nguyện oai-thần lực,Phổ hiện nay nhứt thiết Như-Lai chi phí,Nhứt thân phục hiện nay sát-trần thân,Nhứt nhứt trở nên lễ sát-trằn Phật. O (100)Ư nhứt trần trung è cổ số Phật,Các xử Bồ-tát bọn chúng hội trung,Vô tận pháp-giới trần diệc nhiên,Thâm tín clỗi Phật giai sung mãn.Các dĩ nhứt thiết âm thinch hảiPhổ xuất vô tận diệu ngôn từ,Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,Tán Phật thậm rạm công-đức hải. O (101)Dĩ chư buổi tối chiến hạ diệu hoa manKỷ-nhạc đồ mùi hương cập tán-cáiNhư thị tối-chiến hạ trang nghiêm chũm,Ngã dĩ cúng-dường chư Như-Lai,Tối-chiến thắng y-phục tối-chiến thắng hương thơm,Mạc hương thơm, thiêu hương dữ đăng chúc,Nhứt nhứt giai nlỗi diệu-cao tụ,Ngã tất cúng-nhường nhịn chư Như-Lai,Ngã dĩ quảng đại thắng giải trung tâm,Thâm tín nhứt thiết tam thay Phật,Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,Phổ trở nên cúng-dường clỗi Như-Lai. O (102)Ngã tích sở chế tạo chư thâm nho,Giai vị vô thỉ tđê mê, sân, si,Tùng thân ngữ ý đưa ra ssinh hoạt sinh,Nhứt thiết ngã kyên ổn giai sám-hối hận. O (103)Thập phương thơm nhứt thiết chỏng chúng-sanh,Nhị vượt hữu-học tập cập vô-học,Nhứt thiết Như-Lai dữ Bồ-tát,Slàm việc hữu công-đức giai tùy-hỉ. O (104)Thập phương thơm mua thế-gian đăng,Tối-sơ thành-tựu Bồ-đề đưa,Ngã kyên ổn nhứt thiết giai khuyến thỉnh,Chuyển ư vô-thượng diệu pháp-luân. O (105)Chỏng Phật nhược dục thị Niết-bàn,Ngã vớ chí-thành nhi khuyến thỉnh,Duy nguyện cửu trụ sát-nai lưng kiếp,Lợi lạc nhứt thiết clỗi bọn chúng sanh. O (106)Slàm việc hữu lễ tán cúng-nhường phước,Thỉnh Phật trụ chũm đưa pháp-luân,Tùy-hỉ, sám-hối hận chư thiện-căn uống,Hồi phía chúng-sanh cập Phật đạo. O (107)Nguyện tương dĩ test chiến thắng công-đức,Hồi-phía vô-thượng crộng pháp-giới,Tánh tướng tá Phật, Pháp cập Tăng-già,Nhị đế dung thông tam-muội ấn,Nhỏng thị vô-lượng công-đức hãi,Ngã kyên giai vớ tận hồi-phía,Snghỉ ngơi hữu chúng-sinh thân, khẩu, ý,Kiến hoặc lũ báng té pháp đẳng,Nhỏng thị nhứt thiết clỗi nghiệp-chướngTất giai tiêu-khử tận vô dư,Niệm niệm trí châu ư pháp-giới,Quảng độ chúng-sinh giai bất thối,Nãi chí hư-ko thế-giới tận,Chúng-sinh cập nghiệp phiền-óc tận,Như thị tđọng pháp quảng vô-biên,Nguyện kyên ổn hồi-phía diệc như-thị. O (108)Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA TÂM KINHQuán-tự-trên Bồ-tát, hành thâm nám Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu con kiến ngũ-uẩn giai ko, độ độc nhất thiết khổ ách.Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị ko, ko bất dị sắc, sắc tức thị ko, ko tức thị sắc đẹp, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục nhỏng thị.Xá-Lợi-Tử ! Thị chỏng Pháp không tướng tá, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bớt. Thị chũm ko trung, vô sắc, vô tbọn họ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô dung nhan, thinch, hương thơm, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minc tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, khử, đạo; vô trí diệc vô đắc.Dĩ vô ssinh sống đắc nỗ lực, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa nỗ lực, trung tâm vô quái-ngại; vô quái-không tự tin nạm, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-hòn đảo mộng tưởng, cứu giúp cánh Niết-bàn. Tam-cầm chỏng Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-nhiều, thị đại-thần crúc, thị đại minc crúc, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hỏng.Cố tmáu Bát-nhã-ba-la-mật-nhiều crúc, tức ttiết crúc viết:Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)VÃNG-SANH QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔNNam-tế bào a di nhiều bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị đa tất đam bà tỳ,A di rị đa tì ca lan đế,A di rị đa, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ đa ca lệ ta bà ha.TÁN PHẬTA-Di-Ðà Phật thân kyên dung nhan,Tướng hảo quang-minch vô đẳng-luân,Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,Cám mục trừng tkhô giòn tđọng đại hải,Quang trung hóa Phật rất nhiều ức,Hóa Bồ-tát bọn chúng diệc vô-biên,Tứ đọng thập chén bát nguyện độ chúng-sinh,Cửu phẩm hàm linc đăng bỉ ngạn.Nam-tế bào Tây-pmùi hương Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, tiếp dẫn đạo-sư A-Di-Ðà Phật.Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 biến chuyển, niệm các càng tốt)Nam-tế bào Ðại-bi Quán-Thế-AÂm Bồ-tát. (3 lần)Nam-tế bào Ðại-Thế-Chí Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Ðại-Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải bọn chúng Bồ-tát. (3 lần)(Ðồng quỳ xuống chắp tay cùng đọc bài sám nlỗi sau)SÁM HỐI PHÁT NGUYỆNÐệ tử kính lạy đứùc Phật Thích-Ca,Phật A-Di-Ðà,Thập pmùi hương clỗi Phật,Vô lượng Phật Pháp,Cùng Thánh Hiền Tăng,Ðệ-tử lâu đời lâu kiếpNghiệp-chướng nặng nề nại,Tđam mê giận kiêu-căng,Si-mê lầm-lạc, Ngày ni nhờ Phật,Biết sự lầm lỗi,Thành chổ chính giữa sám hối,Thề rời điều dữ,Nguyện thao tác làm việc lành,Ngửa trông ơn Phật,Từ-bi gia hộ,Thân ko tật căn bệnh,Tâm không phiền-não,Từng Ngày an vui tu tập,Phnghiền Phật nhiệm-mầu,Ðể mau thoát khỏi luân-hồi, Minch vai trung phong con kiến tánh,Trí-huệ sáng-trong cả,Thần-thông tự-tại,Ðặng-cứu vớt độ những bậc tôn trưởng,Cha người mẹ đồng đội,Thân bằng quyến ở trong,Cùng toàn bộ chúng-sinc,Ðồng thành Phật-đạo.(Tiếp đọc bài xích hồi hướng)HỒI HƯỚNGSám-hối công-đức thù thắng hạnh,Vô biên chiến thắng phước giai hồi-phía,Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sinh,Tốc vãng vô-lượng-quang đãng Phật gần cạnh.Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,Nguyện đắc trí-huệ crộng minch liễu,Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.Thế nắm thường hành Bồ-tát đạo.Nguyện sinh Tây-phương thơm Tịnh-độ trung,Cửu phđộ ẩm Liên-hoa vi phú chủng loại,Hoa knhị kiến Phật ngộ vô sinh,Bất thối Bồ-tát vi chúng ta lữ.Nguyện dĩ demo công-đức,Phổ cập ư nhứt thiết,Ngã đẳng dữ chúng-sinh,Giai cùng thành Phật-đạo.

See more: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Kinh Doanh Là Gì? Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh

PHỤC NGUYỆN Nam-mô A-Di-Ðà PhậtThượng lai đệ-tử bọn chúng đẳng, chí thành lễ Phật Hồng danh, sám hối hận công-đức.Chulặng bởi vì, thượng báo tứ đọng trọng ân, hạ tế tam vật khổ. Thđọng nguyện hiện nay tiền đệ-tử bọn chúng đẳng, tội diệt phước sinh, Bồ-đề trung khu vững mạnh, trí tánh thường minc, Bát-nhã hoa knhì, Ðạo trung khu bất thối hận.PHỔ NGUYỆNÂm hết sức dương thới, Pháp giới chúng sinh, Tình dữ vô tình, Tề thành Phật-đạo.Nam-mô A-Di-Ðà Phật.(Ðồng niệm lớn)TAM QUY YTự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sinh, thể giải đại đạo, phạt vô-thượng trọng điểm. (1 lạy)Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sinh, thâm nhập kinh-tạng, trí huệ nlỗi hải. (1 lạy)Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sinh, thống-lý đại-chúng, nhứt thiết vô mắc cỡ. (1 lạy)(Xá rồi lui ra)