Hỗn hợp X có Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam tất cả hổn hợp X nên vừa đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch NaOH hoàn toản thì chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:
You watching:

Phương pháp giải

(C6H12O3N2)(C2H3ON)x + (4,5x + 15)/2 O2 → (2x + 6)CO2 + (1,5x + 6)H2O

nO2 = a.(4,5x + 15) / 2 = 1,155

mX = a.(57x + 160) = 26,26

Trong 0,1 mol X có 0,2 mol Ala cùng 0,18 mol Gly

=> 0,25 mol X gồm 0,5 mol Ala với 0,45 mol Gly


Lời giải của GV 12guns.vn

Các chất trong X đều sở hữu 2 Ala nên được đặt bí quyết chung là (C6H12O3N2)(C2H3ON)x a mol

(C6H12O3N2)(C2H3ON)x + (4,5x + 15)/2 O2 → (2x + 6)CO2 + (1,5x + 6)H2O+ (0,5x + 1)N2

nO2 = a.(4,5x + 15) / 2 = 1,155

mX = a.(57x + 160) = 26,26

=> x = 1,8 và a = 0,1

Trong 0,1 mol X tất cả 0,2 mol Ala với 1,8 mol Gly

=> 0,25 mol X bao gồm 0,5 mol Ala và 0,45 mol Gly

=> mmuối = mAlaNa+mGlyNa= 99,15 gam

Đáp án nên lựa chọn là: b


*

+ Nhầm số mol của 2 muối hạt GlyNa và AlaNa => chọn nhầm D


*
*
*
*
*
*
*
*

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hsinh sống, được sinh sản thành trường đoản cú amino axit no Y chỉ cất một nhóm –NH2 cùng một đội –COOH thu được b mol CO2 với c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit vào X là


lúc thủy phân hoàn toàn 0,2 mol đipeptit mạch hsống X chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn lượng glyxin nhận được, lấy thành phầm cho lội thủng thẳng qua nước vôi vào dư tạo nên m gam kết tủa. Giá trị của m là


X là 1 trong tripeptit được chế tạo thành xuất phát điểm từ một amino axit no, mạch hsống bao gồm một tổ COOH và một đội NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X buộc phải 2,025 mol O2 thu được thành phầm gồm CO2, H2O, N2. Công thức của amino axit tạo nên X là


Đipeptit mạch hsinh hoạt X với tripeptit mạch hnghỉ ngơi Y phần nhiều được tạo nên xuất phát điểm từ một nhiều loại amino axit no, mạch hsinh hoạt gồm một tổ NH2 cùng một đội COOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol Y chiếm được sản phẩm tất cả CO2, H2O, với N2 trong những số đó tổng cân nặng CO2 cùng H2O bằng 54,9 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được đến lội qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Thuỷ phân trọn vẹn m gam một pentapeptit mạch hsinh sống M nhận được các thành phần hỗn hợp có nhị amino axit X1, X2 (phần nhiều no, mạch hngơi nghỉ, phân tử đựng một tổ NH2 và một đội nhóm COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X1, X2 làm việc trên phải dùng đầy đủ 0,1275 mol O2, chỉ nhận được N2, H2O cùng 0,11 mol CO2. Giá trị của m là


Tripeptit mạch hở X được tạo nên từ 1 amino axit A (no, mạch hlàm việc, trong phân tử đựng một nhóm –NH2 cùng một nhóm –COOH). Thủy phân hoàn toàn m gam X vào 120 ml dung dịch NaOH 2M, rồi cô cạn nhận được tất cả hổn hợp rắn Y bao gồm cân nặng 16,44 gam tất cả hai chất bao gồm cùng số mol. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đã chiếm được tổng khối lượng CO2 cùng nước là


Từ m gam α-aminoaxit X (có một đội nhóm –COOH với một nhóm –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng từ m gam X pha chế được mét vuông gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy m2 gam Z được 2,97 gam H2O. Biết những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Từ m gam α-amino axit X (bao gồm một đội nhóm –COOH cùng một nhóm –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng từ m gam X pha trộn được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy mét vuông gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:


Một tripeptit no, mạch hsinh sống X bao gồm phương pháp phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X thu được 26,88 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng m gam H2O. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X (X được tạo nên thành trường đoản cú các amino axit chỉ đựng một tổ NH2 cùng một tổ COOH) đề xuất 58,8 lkhông nhiều O2 (đktc) nhận được 2,2 mol CO2 cùng 1,85 mol H2O. Nếu đến 0,1 mol X thủy phân hoàn toàn trong 500 ml dung dịch NaOH 2M nhận được dung dịch Y, cô cạn Y chiếm được m gam chất rắn. Công thức thông thường của peptit cùng giá trị của m theo lần lượt là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm những tripeptit Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu và Gly-Val-Ala. Tdiệt phân trọn vẹn a gam X nhận được 4 amino axit, trong số đó có 4,875 gam glyxin cùng 8,01 gam alanin. Mặt không giống, trường hợp rước đốt cháy hoàn toàn a gam X rồi dẫn toàn thể thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì cân nặng kết tủa nhận được sau phản ứng là m gam. Giá trị gần nhất của m là


Hỗn thích hợp X tất cả Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala cùng Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tác dụng với lượng đủ NaOH, đun cho nóng thu được (m + 29,7) gam tất cả hổn hợp muối của những amino axit. Mặt khác ví như đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X nhận được 63,616 lít CO2 (đtkc) với 49,32 gam H2O. Giá trị ngay sát đúng của m là:


Hỗn hòa hợp X bao gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly với Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam tất cả hổn hợp X nên vừa đủ 25,872 lít O2 (đktc). Cho 0,25 mol hỗn hợp X chức năng cùng với hỗn hợp NaOH hoàn toản thì chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:
See more: Trung Kiên Đi Xe Mui Trần Hỏi Cưới Lê Phương, Chồng Lê Phương

X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được chế tạo ra thành trường đoản cú cùng một amino axit no mạch hở, có một đội nhóm COOH và một đội nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bởi O2 toàn vẹn chiếm được thành phầm tất cả CO2, H2O với N2 bao gồm tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y chức năng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH (đem dư 20% so với lượng yêu cầu thiết), sau phản bội ứng cô cạn hỗn hợp, nhận được cân nặng hóa học rắn khan là


Hỗn vừa lòng X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (hồ hết mạch hở) chỉ được tạo ra tự Gly, Ala cùng Val. Đốt cháy trọn vẹn m gam X rồi đến tổng thể sản phẩm cháy (chỉ có CO2, H2O và N2) vào trong bình đựng 140 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M. Sau lúc các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thấy tất cả 840 ml khí tốt nhất (đktc) thoát ra và thu được hỗn hợp tất cả trọng lượng tăng 11,865 gam so với cân nặng hỗn hợp Ba(OH)2 ban sơ. Giá trị của m ngay sát với


Đun rét 4,63 gam hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hsống cùng với dung dịch KOH (vừa đủ). lúc những làm phản ứng ngừng, cô cạn dung dịch nhận được 8,19 gam muối hạt khan của những amino axit đều phải có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X đề nghị 4,2 lít O2 (đktc), dung nạp không còn thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư. Sau bội nghịch ứng thu được m gam kết tủa với cân nặng phần dung dịch giảm sút 21,87 gam. Giá trị của m sớm nhất với giá trị như thế nào dưới đây ?


X, Y, Z, T là những peptit phần lớn được tạo thành vị những α-amino axit no đựng một đội –NH2 và 1 team –COOH cùng tất cả toàn bô nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E đựng X, Y, Z, T nên sử dụng 14,112 lít O2 (đktc) nhận được CO2, H2O cùng N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bởi dung dịch NaOH (rước dư 20% so với bội phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng chiếm được lượng chất rắn khan là


Peptit X với peptit Y bao gồm tổng liên kết bởi 8. Thủy phân hoàn toàn X cũng tương tự Y phần lớn chiếm được Gly và Val. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp E đựng X và Y bao gồm tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 3 yêu cầu sử dụng 44,352 lkhông nhiều O2 (đktc). Sản phđộ ẩm cháy gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 92,96 gam, Lúc bay thoát ra khỏi bình có thể tích 4,928 lít (đktc). Thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp E thu được a mol Gly với b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Hỗn hòa hợp X bao gồm axit glutamic với 1 đipeptit cấu trúc từ bỏ α-amino axit no mạch hsinh sống chứa 1 team –NH2 với 1 team –COOH. Đốt các thành phần hỗn hợp X đề xuất 1,995 mol O2 chiếm được 4,256 lkhông nhiều N2 (đktc). Nếu đốt 0,1 mol tripeptit khớp ứng đipeptit trên rồi dẫn thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp NaOH dư thì khối lượng bình tăng từng nào gam?


Hỗn phù hợp X gồm peptit A mạch hngơi nghỉ bao gồm bí quyết CxHyN5O6 cùng phù hợp chất B có phương pháp phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tính năng toàn vẹn cùng với 0,21 mol NaOH chỉ nhận được sản phẩm là dung dịch bao gồm ancol etylic cùng a mol muối bột của glyxin, b mol muối bột của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam các thành phần hỗn hợp X bởi lượng oxi toàn diện thì chiếm được N2 với 96,975 gam hỗn hợp tất cả CO2 với H2O.

Giá trị a: b ngay gần với


Đun nóng 0,045 mol hỗn hợp A bao gồm 2 peptit X với Y (gồm số links peptit rộng kém nhau 1 liên kết) cần toàn vẹn 120ml KOH 1M, nhận được hỗn hợp Z cất 3 muối bột của Gly, Ala và Val (trong đó muối bột của Gly chiếm phần 33,832% về kân hận lượng). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 13,68 gam A bắt buộc sử dụng 14,364 lkhông nhiều khí O2 (đtkc) thu được tất cả hổn hợp khí và khá, trong đó tổng khối lượng của CO2 với H2O là 31,68 gam. Thành phần xác suất về trọng lượng của muối bột Ala trong Z ngay gần quý giá nào nhất sau đây


Tdiệt phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp M có tetrapeptit X cùng pentapeptit Y (phần đa mạch hở) bởi hỗn hợp KOH trọn vẹn, rồi cô cạn cẩn thận thì chiếm được (m + 11,42) gam tất cả hổn hợp muối khan của Val cùng Ala. Đốt cháy trọn vẹn muối hạt sinh ra bằng một lượng oxi toàn vẹn nhận được K2CO3; 2,464 lkhông nhiều N2 (đktc) với 50,96 gam tất cả hổn hợp tất cả CO2 và H2O. Phần trăm trọng lượng của Y vào hỗn hợp M rất có thể là


Hỗn thích hợp A tất cả 3 peptit mạch hsinh hoạt X, Y cùng Gly -Ala - Gly (trong những số ấy X, Y có thuộc số links peptit và gần như được chế tạo ra thành từ alanin cùng valin; MX > MY) có tỉ trọng mol khớp ứng là 2:3:1. Đốt cháy hoàn toàn 76,08 gam hỗn hợp A đề xuất 4,356 mol O2 với ra đời 10,2144 lkhông nhiều N2 (đktc). Số ngulặng tử hidro vào phân tử Y là


Cho X, Y, Z là cha peptit hầu như mạch hsinh hoạt cùng MX > MY > MZ. Đốt cháy trọn vẹn a mol mỗi peptit X, Y hoặc Z hầu như thu được số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O là a mol. Mặt khác, nếu nấu nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y cùng 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH hoàn toản, nhận được dung dịch chỉ chứa 2 muối hạt của alanin và valin có tổng cân nặng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X tất cả trong tất cả hổn hợp E ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


X là pentapeptit, Y là hexapeptit, phần đa mạch hlàm việc cùng hầu như được tạo thành tự và một loại a-amino axit no mạch hở, có một team NH2 cùng 1 đội COOH trong phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 0,10 mol X rồi dẫn toàn cục thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được 295,90 gam kết tủa. Mặt không giống cho 0,15 mol Y chức năng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng thu được dung dịch đựng m gam muối hạt. Giá trị của m là:


Ba chất cơ học X, Y, Z là peptit bạo dạn hnghỉ ngơi, đông đảo đựng các nơi bắt đầu Ala với Val. khi đốt cháy không còn cùng một trong những mol X hoặc Y thì hồ hết thu được lượng CO2 đều bằng nhau. Đun nóng 75,44 gam tất cả hổn hợp M (gồm 5a mol X, 5a mol Y cùng a mol Z) cùng với dung dịch NaOH dư nhận được 0,22 mol muối D cùng 0,7 mol muối E. Biết tổng cộng nơi bắt đầu α - aminoaxit vào 3 phân tử X, Y, Z bởi 14. Khối hận lượng hóa học Z vào 75,44 gam M sát nhất với mức giá trị nào sau đây?


Oligopeptit mạch hở X được tạo nên từ các α-amino axit đều phải sở hữu bí quyết dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X phải sử dụng toàn diện 1,875 mol O2, chiếm được N2; 1,5 mol CO2 với 1,3 mol H2O. Mặt không giống, tbỏ phân trọn vẹn 0,025 mol X bằng 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận toàn thể hỗn hợp Y thu được m gam hóa học rắn khan. Số links peptit trong X và giá trị của m theo thứ tự là


Peptit X mạch hở được cấu tạo từ bỏ nhị một số loại α-amino axit A, B (mọi no, mạch hsinh sống, mọi đựng một đội -NH2). Biết X tác dụng trọn vẹn cùng với dung dịch NaOH theo phản bội ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được hỗn hợp tất cả N2, H2O và 29a mol CO2. Hỗn thích hợp các peptit mạch hnghỉ ngơi E tất cả tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 với đipeptit A-A. Đốt cháy hết b gam E vào oxi chiếm được N2, 0,5625 mol H2O cùng 0,675 mol CO2. Mặt khác, đến 0,15 mol E công dụng hết với dung dịch NaOH dư, làm cho nóng sau thời điểm phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, chiếm được chất rắn khan đựng c gam muối. Giá trị của c ngay sát nhất với


Hỗn đúng theo X tất cả hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu cùng α -amino axit Y (CnH2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X chức năng trọn vẹn cùng với hỗn hợp chứa 0,3 mol HCl hoặc hỗn hợp cất 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, nhận được a mol tất cả hổn hợp Z tất cả CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong rước dư, chiếm được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là
See more: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Kênh Trên Youtube : 15 Bước (Kèm Ảnh)

Đốt cháy trọn vẹn 0,1đôi mươi mol tất cả hổn hợp E có hai chất cơ học mạch hlàm việc X (CnH2n+3O2N) và muối của axit cacboxylic hai chức Y (CmH2m+4O4N2) bắt buộc trọn vẹn 0,258 mol O2, thu được 0,7trăng tròn mol hỗn hợp CO2, N2 và H2O. Mặt không giống, lúc cho 0,120 mol E tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH làm cho nóng. Kết thúc phản nghịch ứng, cô cạn hỗn hợp thu được tất cả hổn hợp Z gồm hai hóa học khí, những làm cho xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp muối bột khan. Giá trị của m là


X là 1 trong những α-amino axit no, mạch hsống cất 1 nhóm -NH2 và 1 team -COOH. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp R tất cả a mol X với a mol đipeptit tạo thành trường đoản cú X bởi một lượng oxi toàn diện thu được các thành phần hỗn hợp khí cùng tương đối Y. Hấp thú các thành phần hỗn hợp Y vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được dung dịch Z đựng 25,54 gam hóa học rã với có 1,008 lít (đktc) một hóa học khí thoát ra. Nếu nấu nóng hỗn hợp R với cùng 1 số lượng vừa đủ hỗn hợp hỗn hợp NaOH và KOH (gồm thuộc nồng độ mol) nhận được m gam muối hạt. Giá trị của m là