MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Kínhgửi: các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 08 mon 10 năm 2018, cỗ Giáo dụcvà Đào chế tác đã phát hành Thông tứ số 25/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn chỉnh hiệutrưởng cơ sở giáo dục mầm non (sau đây gọi tắt là Thông bốn số25/2018/TT-BGDĐT).

Bạn đang xem: Công văn 5568/bgdđt-ngcbqlgd

Để việc triển khai thực hiện Thông tưsố 25/2018/TT-BGDĐT đúng quy định, hiệu quả, thiết thực, tác động ảnh hưởng tích rất đếncông tác phát triển đội ngũ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non, bộ Giáo dụcvà Đào tạo ra hướng dẫn một vài nội dung rõ ràng như sau:

1. Công tác làm việc chỉ đạothực hiện

Căn cứ Thông bốn số 25/2018/TT-BGDĐT,sở giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện xây dựng chiến lược triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểmtra và tổng hợp công dụng thực hiện của các phòng giáo dục đào tạo và đào tạo, những cơ sởgiáo dục mần nin thiếu nhi trực thuộc; bức tốc công tác truyền thông, phổ biến nộidung Thông tư để những đơn vị, cá thể có liên quan nắm rõ và tiến hành đúngquy định; tăng cường ứng dụng technology thông tin trong cai quản lý, kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá chỉ theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầmnon.

2. Đánh giá theo chuẩnhiệu trưởng cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non

2.1. Thực hiện chu kỳ reviews trongtrường hợp sệt biệt, cơ quan thống trị cấp bên trên trực tiếp ra quyết định rút ngắn chukỳ review và thực hiện đánh giá hiệu trưởng mỗi năm một lần vào cuối năm họctheo rất đầy đủ quy trình luật pháp tại khoản 1 Điều 10 của Quy địnhchuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo mầm non ban hành kèm theo Thông bốn số25/2018/TT-BGDĐT (sau đây call tắt là Quy định chuẩn hiệu trưởng).

2.2. Trong quy trình thực hiện nay nhiệmvụ, hiệu trưởng cần dữ thế chủ động tập hợp minh chứng từ đầu năm mới học và hoàn toàn có thể thamkhảo ví dụ vật chứng tại Phụ lục I dĩ nhiên công văn này.

2.3. Việc tiến hành quy trình đánhgiá theo Điều 10 của Quy định chuẩn chỉnh hiệu trưởng, hiệu trưởngcó thể xem thêm biểu chủng loại tại Phụ lục II tất nhiên công văn này.

3. Cán bộ thống trị cơsở giáo dục đào tạo mầm non cốt cán

3.1. Theo yêu ước của phòng ban quản lýcấp trên về việc lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non nòng cốt gắn vớihoạt động chuyên môn của ngành và của địa phương, chủ tịch sở giáo dục đào tạo và đào tạo,trưởng phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo căn cứ tiêu chuẩn quy định trên khoản1 Điều 12 Quy định chuẩn hiệu trưởng trường thiếu nhi để gạn lọc và phê duyệtdanh sách cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non cốt cán.

3.2. địa thế căn cứ vào nhiệm vụ của cán bộquản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán phép tắc tại khoản 3 Điều12 Quy định chuẩn hiệu trưởng, sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện hướng dẫn phòng giáodục và đạo tạo và các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non trực thuộc vận dụng triển khai chếđộ quy thay đổi những buổi giao lưu của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non cốt cán ratiết dạy dỗ để tính số giờ đào tạo và giảng dạy theo hình thức tại Thông bốn số48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 mon 10 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoquy định về chính sách làm việc so với giáo viên thiếu nhi (nếu có).

4. Báo cáo kết quảthực hiện

Các sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy tổng thích hợp kếtquả nhận xét theo chuẩn hiệu trưởng report Bộ giáo dục và Đào tạo ra trước 30tháng 6 hằng năm theo quy định. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá bán theo chuẩn chỉnh hiệutrưởng theo Phụ lục III kèm theo công văn này.

moet.gov.vn.

địa điểm nhận: - Như trên; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - Cac Vụ: TCCB, GDMN (để ph/h); - giữ VT, viên NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

PHỤ LỤC 01

VÍ DỤ MINH CHỨNG SỬ DỤNG vào ĐÁNH GIÁTHEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON(Kèm theo Công văn số 5568/BGDĐT-NGCBQLGDngày 06 mon 12 năm2018 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

Minh chứng ví dụ sau đây chỉ mangtính hóa học gợi ý. Việc lựa lựa chọn và sử dụng những minh bệnh trong quá trình đánhgiá cần phù hợp với thực tiễn của phòng trường và địa phương theo giải pháp tạiThông tứ số 25/2018/TT-BGDĐT.

Tiêu chí

Mức tiêu chí

Ví dụ minh chứng

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn chỉnh mực và tư tưởng thay đổi trong cai quản trị bên trường, bao gồm phong cách thao tác làm việc khoa học; có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ phiên bản thân.

Tiêu chí 1. Đạo đức nghề nghiệp, phong thái làm việc

Thực hiện giỏi quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, có tác phong, cách thức làm việc tương xứng với công việc; lãnh đạo tổ chức thực hiện trang nghiêm quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo trong nhà trường

- bạn dạng đánh giá, xếp các loại viên chức thường niên thể hiện nay hiện xuất sắc quy định đạo đức nhà giáo, gồm tác phong, cách thức làm việc tương xứng với công việc.

- bản đánh giá, phân các loại đảng viên hàng năm thể lúc này hiện xuất sắc quy định đạo đức nhà giáo, bao gồm tác phong, cách thức làm việc phù hợp với công việc.

- Văn bản có nội dung chỉ huy về thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp nhà giáo trong bên trường.

Mức khá: liên tục tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, giữ lại gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có ý thức rèn luyện tạo dựng phong cách thao tác khoa học; phân phát hiện, thắt chặt và chấn chỉnh kịp thời các biểu thị vi phạm đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên; chủ động sáng chế trong xây dựng các nội quy, lý lẽ trong bên trường

- phiên bản đánh giá, xếp loại viên chức hàng năm thể hiện thường xuyên tự rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự bên giáo; gồm ý thức rèn luyện chế tạo ra dựng phong cách thao tác làm việc khoa học.

- Văn bản, biên bạn dạng họp về chấn chỉnh, cách xử lý các biểu hiện vi phạm đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, nhân viên, trẻ.

- Văn bản ban hành nội quy, chế độ về đạo đức nhà giáo, cỗ quy tắc xử sự trong nhà trường miêu tả sự sáng sủa tạo.

Mức tốt: Là tấm gương chủng loại mực trong nhà trường về đạo đức nghề nghiệp; có tác động tích cực và cung cấp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về thực hiện các phép tắc về đạo đức nhà giáo, phong cách làm việc khoa học trong đơn vị trường

- Ý loài kiến ghi thừa nhận của giáo viên, nhân viên trong bên trường, của cơ quan làm chủ cấp trên về vấn đề là tấm gương mẫu mực trong công ty trường về đạo đức nghề nghiệp.

- report đề xuất, reviews các hình thức, phương thức tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức nghề nghiệp được share với cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục đào tạo mầm non trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

- Ý loài kiến của cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan làm chủ cấp bên trên ghi thừa nhận sự tác động tích cực về tổ chức thực hiện giáo dục đạo đức trong nhà trường.

Tiêu chí 2. Tư tưởng đổi mới trong quản ngại trị đơn vị trường

Mức đạt: tất cả tư tưởng thay đổi trong quản lí trị nhà trường

- bài xích phát biểu, các ý con kiến tham mưu cùng với cơ quan quản lý cấp bên trên và cơ quan ban ngành địa phương biểu lộ tư tưởng đổi mới trong lãnh đạo, quản lí trị đơn vị trường.

- chăm đề, báo cáo, bài viết nhận biểu đạt tư tưởng thay đổi trong lãnh đạo, quản ngại trị đơn vị trường được đăng cài trên tạp chí, báo, trang web hoặc được cơ quan quản lý cấp bên trên xác.

- các văn bản chỉ đạo, điều hành vận động trong đơn vị trường mô tả tư tưởng thay đổi trong lãnh đạo, quản ngại trị bên trường.

Mức khá: rộng phủ tư tưởng đổi mới đến số đông thành viên trong bên trường

- Văn bản, biên phiên bản cuộc họp có nội dung chỉ đạo, khuyến khích, khuyên bảo giáo viên, nhân viên trong bên trường thực hiện thay đổi trong công việc và khích lệ trẻ chủ động đổi mới trong học tập tập.

- Ý kiến thừa nhận xét của cơ quan làm chủ cấp trên, ý kiến ghi thừa nhận của giáo viên, nhân viên trong bên trường về việc tư tưởng đổi mới của hiệu trưởng phủ rộng đến member trong bên trường.

Mức tốt: Có ảnh hưởng tích rất đến những bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về tư tưởng đổi mới trong quản lí trị công ty trường

- Báo cáo, bài xích giảng, bài tham luận về bốn tưởng thay đổi trong lãnh đạo, quản ngại trị đơn vị trường được chia sẻ với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Ý loài kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan thống trị cấp bên trên ghi dìm sự ảnh hưởng về tứ tưởng đổi mới trong lãnh đạo, cai quản trị công ty trường.

Tiêu chí 3. trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ phiên bản thân

Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ huấn luyện và chấm dứt các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ; update kịp thời các yêu cầu đổi mới của ngành về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Bằng xuất sắc nghiệp, hội chứng chỉ, hội chứng nhận chấm dứt các khóa đào tạo, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- chiến lược học tập, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của phiên bản thân.

- bài bác viết, bài thu hoạch, báo cáo về nội dung học tập, tu dưỡng của bản thân gắn thêm với các yêu cầu thay đổi của ngành về chăm môn, nghiệp vụ.

Mức khá: chủ động tự học, update phát triển kiến thức, nâng cao năng lực chăm môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thay đổi và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục và đào tạo phát triển trọn vẹn trẻ em

- planer học tập, tu dưỡng của bạn dạng thân về con kiến thức, nâng cấp năng lực chăm môn, nghiệp vụ thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đổi mới và cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe và giáo dục và đào tạo phát triển trọn vẹn trẻ em.

- bài viết, bài bác thu hoạch, báo cáo về ngôn từ học tập, bồi dưỡng của phiên bản thân về loài kiến thức, nâng cấp năng lực siêng môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe khoắn và giáo dục phát triển trọn vẹn trẻ em.

Mức tốt: hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe khoắn và giáo dục phát triển toàn vẹn trẻ em

- chuyên đề, report kinh nghiệm về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân được đăng cài đặt trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

- Báo cáo, bài giảng, bài xích tham luận về cải tiến và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân được chia sẻ với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trong các buổi sinh hoạt chăm môn, hội thảo, tập huấn.

- Văn bạn dạng của cơ quan cai quản cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên hoặc các chuyển động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về trở nên tân tiến chuyên môn, nghiệp vụ bản thân.

- Ý kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan quản lý cấp bên trên ghi thừa nhận các chuyển động hướng dẫn, cung ứng cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về cách tân và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ phiên bản thân.

Tiêu chuẩn 2. Quản lí trị đơn vị trường

Quản trị các chuyển động trong bên trường thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cải thiện chất lượng giáo dục, vạc triển toàn diện trẻ em, tương xứng với điểm sáng tâm tâm sinh lý và nhu yếu của trẻ trong bên trường.

Tiêu chí 4. tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng planer và giám sát, review thực hiện nay kế hoạch phát triển nhà trường tương xứng thực tiễn; chỉ đạo tổ chăm môn, giáo viên và nhân viên cấp dưới xây dựng chiến lược nuôi dưỡng, âu yếm sức khỏe mạnh và giáo dục phát triển toàn diện trẻ em theo quy định

- Kế hoạch trở nên tân tiến nhà trường, các văn bản chỉ đạo giám sát, reviews việc triển khai kế hoạch phát triển nhà trường.

- Văn bản, kế hoạch, phiên bản phân công, biên bạn dạng họp chỉ huy tổ trình độ chuyên môn và giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, âu yếm sức khỏe mạnh và giáo dục phát triển trọn vẹn trẻ em theo quy định.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe mạnh và giáo dục phát triển trọn vẹn trẻ em của tổ trình độ chuyên môn và giáo viên, nhân viên.

Mức khá: Đổi mới, sáng chế trong tổ chức xây dựng kế hoạch; giám sát, reviews thực vấn đề hiện kế hoạch cải cách và phát triển nhà ngôi trường và chiến lược của tổ siêng môn, giáo viên, nhân viên

- Kế hoạch trở nên tân tiến nhà trường, các văn phiên bản chỉ đạo giám sát, nhận xét việc thực hiện kế hoạch trở nên tân tiến nhà trường biểu thị sự thay đổi mới, sáng tạo

- báo cáo tổng kết có reviews về kết quả của rất nhiều đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, lý giải tổ chức triển khai và giám sát, review việc triển khai kế hoạch cải cách và phát triển nhà ngôi trường và planer của tổ siêng môn, giáo viên, nhân viên.

- Ý kiến thừa nhận xét, review của giáo viên, nhân viên trong bên trường về đa số đổi mới, sáng chế trong kiến tạo kế hoạch, gợi ý tổ chức tiến hành và giám sát, reviews việc triển khai kế hoạch trở nên tân tiến nhà trường và planer của tổ chăm môn, giáo viên, nhân viên.

Mức tốt: hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về tổ chức xây dựng, đo lường và tính toán và review việc tiến hành kế hoạch cách tân và phát triển nhà trường

- siêng đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về thành lập kế hoạch, gợi ý tổ chức tiến hành và giám sát, nhận xét việc triển khai kế hoạch cải tiến và phát triển nhà trường được đăng cài đặt trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan quản lý cấp bên trên xác nhận.

- Báo cáo, bài xích giảng, bài bác tham luận về xây dựng kế hoạch, lý giải tổ chức thực hiện và giám sát, review việc tiến hành kế hoạch trở nên tân tiến nhà ngôi trường được chia sẻ với cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non vào hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chăm môn.

- Văn bạn dạng của cơ quan thống trị cấp bên trên giao nhiệm vụ, tập trung tham gia report viên, phía dẫn, hỗ trợ cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non về desgin kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát, review việc thực hiện kế hoạch cách tân và phát triển nhà trường.

- Ý kiến của cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan cai quản cấp bên trên ghi dìm các chuyển động hướng dẫn, cung cấp xây dựng kế hoạch, lý giải tổ chức tiến hành và giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cách tân và phát triển nhà trường.

Tiêu chí 5. quản lí trị hoạt động nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe khoắn của trẻ em em

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng và tiến hành kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng, âu yếm sức khỏe mạnh của trẻ em và đánh giá sự cách tân và phát triển về thể chất và sức khỏe của trẻ nhỏ theo quy định

- các văn bản chỉ đạo về desgin kế hoạch vận động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe mạnh của trẻ nhỏ và reviews sự cách tân và phát triển về thể hóa học và sức mạnh của trẻ em theo quy định.

- Kế hoạch chuyển động nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe mạnh của trẻ nhỏ và đánh giá sự phát triển về thể hóa học và sức khỏe của trẻ em theo quy định.

- báo cáo tổng kết năm học có nhận xét về hiệu quả vận động nuôi dưỡng, chăm lo sức khỏe mạnh của trẻ em và đánh giá sự trở nên tân tiến về thể chất và sức mạnh của trẻ nhỏ theo quy định.

- report kết quả cải tiến và phát triển về thể chất và sức mạnh của trẻ em em.

Mức khá: Đổi bắt đầu quản trị vận động nuôi dưỡng, chăm lo sức khỏe mạnh của trẻ em; bảo đảm an toàn giáo viên triển khai các vận động nuôi dưỡng, quan tâm phù phù hợp với nhu cầu đa dạng và nhắm tới sự phạt triển trọn vẹn của trẻ em em; tác dụng phát triển về thể chất và sức khỏe của trẻ em nâng cao

- report tổng kết năm học có nhận xét về công dụng của đổi mới quản trị chuyển động nuôi dưỡng, âu yếm sức khỏe khoắn của trẻ em.

- report về trở nên tân tiến về thể hóa học và sức khỏe của con trẻ em có thể hiện được kết quả được cải thiện do có tác động của đổi mới trong quản lí trị chuyển động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe khoắn của con trẻ em.

- bài xích giảng, biên bạn dạng các buổi sinh hoạt chuyên môn của giáo viên bộc lộ việc vận dụng các vận động nuôi dưỡng, âu yếm phù phù hợp với nhu cầu phong phú và hướng về sự phát triển toàn diện của trẻ em em.

- Ý kiến thừa nhận xét, reviews của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong bên trường về những thay đổi trong quản ngại trị chuyển động nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe của trẻ con em.

Mức tốt: hướng dẫn, cung cấp cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản lí trị chuyển động nuôi dưỡng, âu yếm sức khỏe khoắn của trẻ con em

- siêng đề, báo cáo kinh nghiệm, bài viết về cai quản trị chuyển động nuôi dưỡng, chăm lo sức khỏe khoắn của trẻ em được đăng cài trên tạp chí, báo, trang web hoặc được cơ quan làm chủ cấp trên xác nhận.

- Báo cáo, bài xích giảng, bài xích tham luận về cai quản trị hoạt động nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe mạnh của trẻ em được share với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non vào hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

- Văn bạn dạng của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên, phía dẫn, hỗ trợ cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản ngại trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm lo sức khỏe mạnh của con trẻ em.

- Ý con kiến của cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ quan làm chủ cấp bên trên ghi thừa nhận các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non quản lí trị hoạt động nuôi dưỡng, quan tâm sức khỏe mạnh của trẻ em.

Tiêu chí 6. Quản trị chuyển động giáo dục trẻ em em

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng với triển khai thực hiện kế hoạch vận động giáo dục trẻ con em; reviews mức độ cải cách và phát triển về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - làng mạc hội và thẩm mỹ và làm đẹp của trẻ em theo quy định

- những văn bạn dạng chỉ đạo về phát hành kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ nhỏ và reviews mức độ cải cách và phát triển về thể chất, ngôn ngữ, dìm thức, tình cảm - thôn hội và thẩm mỹ của trẻ theo quy định.

- Kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ em và nhận xét mức độ phát triển về thể chất, ngôn ngữ, dìm thức, cảm tình - làng mạc hội và thẩm mỹ của trẻ con theo quy định.

- báo cáo tổng kết năm học tập có reviews về hiệu quả vận động giáo dục trẻ nhỏ và đánh giá mức độ cải cách và phát triển về thể chất, ngôn ngữ, nhấn thức, tình cảm - làng mạc hội và thẩm mỹ của trẻ em theo quy định.

- báo cáo kết quả trở nên tân tiến về thể hóa học và sức mạnh của trẻ em.

Mức khá: Đổi new quản trị chuyển động giáo dục trẻ em hiệu quả; bảo đảm giáo viên thực hiện các chuyển động giáo dục trẻ cân xứng với sự phát triển của từng trẻ với yêu cầu đổi mới giáo dục; tác dụng phát triển toàn vẹn về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - làng mạc hội và thẩm mỹ và làm đẹp của trẻ em được nâng cao

- báo cáo tổng kết năm học tập có đánh giá về công dụng của thay đổi quản trị chuyển động giáo dục trẻ em.

- report về nấc độ cải tiến và phát triển về thể chất, ngôn ngữ, thừa nhận thức, tình cảm - làng mạc hội và thẩm mỹ và làm đẹp của trẻ có thể hiện được tác dụng được nâng cao do có tác động của đổi mới trong quản ngại trị vận động giáo dục con trẻ em.

- bài bác giảng, biên phiên bản các buổi sinh hoạt chuyên môn của giáo viên biểu lộ việc vận dụng các hoạt động giáo dục trẻ em em tương xứng với nhu cầu đa dạng và nhắm đến sự phát triển toàn vẹn về thể chất, ngôn ngữ, nhấn thức, cảm tình - thôn hội và thẩm mỹ và làm đẹp của trẻ.

- Ý kiến dìm xét, nhận xét của giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường về những đổi mới trong cai quản trị vận động giáo dục con trẻ em.

Mức tốt: hướng dẫn, cung cấp cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản ngại trị hoạt động giáo dục con trẻ em

- siêng đề, report kinh nghiệm, nội dung bài viết về quản trị hoạt động giáo dục trẻ em được đăng thiết lập trên tạp chí, báo, trang web hoặc được cơ quan quản lý cấp trên xác nhận.

- Báo cáo, bài bác giảng, bài xích tham luận về quản trị hoạt động giáo dục trẻ em được chia sẻ với cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non vào hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Văn bản của cơ quan cai quản cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, hướng dẫn, cung ứng cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản trị hoạt động giáo dục trẻ nhỏ trẻ em.

- Ý kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan quản lý cấp bên trên ghi nhấn các vận động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non cai quản trị chuyển động giáo dục trẻ con em.

Tiêu chí 7. quản trị nhân sự đơn vị trường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng đề án vị trí câu hỏi làm; nhà động khuyến cáo tuyển dụng nhân sự theo quy định; sử dụng giáo viên, nhân viên cấp dưới đúng chăm môn, nghiệp vụ; đánh giá, phân nhiều loại giáo viên, nhân viên; tổ chức triển khai xây dựng và chỉ đạo thực hiện planer đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để vạc triển năng lực nghề nghiệp mang lại giáo viên, nhân viên, năng lượng quản trị nhà trường mang lại đội ngũ cán bộ thống trị và lực lượng thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của phòng trường; thực hiện cơ chế chính sách với thi đua tán dương đúng quy định

- Đề án vị trí vấn đề làm ở trong phòng trường.

- Văn bản đề xuất tuyển chọn dụng nhân sự.

- planer dạy học, giáo dục ở trong nhà trường, văn bản chỉ đạo, điều hành quản lý có ngôn từ phân công trọng trách giáo viên, nhân viên phù hợp với siêng môn, nghiệp vụ và năng lượng chuyên môn của mỗi người.

- chiến lược đào tạo, bồi dưỡng liên tiếp để phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên, năng lượng quản trị nhà trường mang đến đội ngũ cán bộ thống trị và đội hình thuộc diện quy hoạch những chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của phòng trường.

- report tổng kết trong phòng trường có nội dung về tuyển dụng, thực hiện và đào tạo, tu dưỡng đội ngũ theo quy định.

- Quy định ở trong nhà trường về khen thưởng, kỷ luật so với giáo viên, nhân viên được giáo viên, nhân viên đồng tình.

- Văn phiên bản chỉ đạo, biên bản bình xét, ra quyết định về thực hiện chính sách chính sách với thi đua tán thưởng đúng quy định.

Mức khá: sử dụng giáo viên, nhân viên tinh gọn, hiệu quả; chế tạo động lực phạt triển năng lượng nghề nghiệp liên tục cho giáo viên, năng lượng quản trị đơn vị trường đến đội ngũ cán bộ thống trị và lực lượng thuộc diện quy hoạch những chức thương hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở trong nhà trường tất cả hiệu quả

- Ý kiến dìm xét, nhận xét của giáo viên, nhân viên, cơ quan cai quản cấp bên trên về việc thực hiện giáo viên, nhân viên đúng chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

- Tài liệu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của cá nhân giáo viên, nhân viên.

Mức tốt: cung ứng cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản lí trị nhân sự trong đơn vị trường

- chăm đề, report kinh nghiệm, nội dung bài viết về cai quản trị quản lí trị nhân sự trong đơn vị trường được đăng cài đặt trên tạp chí, báo, trang web hoặc được cơ quan cai quản cấp trên xác nhận.

- Báo cáo, bài bác giảng, bài bác tham luận về cai quản trị nhân sự trong công ty trường được share với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non vào hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chăm môn.

- Văn bạn dạng của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ, tập trung tham gia báo cáo viên, phía dẫn, cung ứng cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về quản lí trị nhân sự trong đơn vị trường.

- Ý kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan thống trị cấp trên ghi thừa nhận các vận động hướng dẫn, cung cấp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về quản lí trị nhân sự trong công ty trường.

Tiêu chí 8. Quản trị tổ chức, hành bao gồm nhà trường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng và chỉ huy thực hiện những quy định rõ ràng về tổ chức, hành bao gồm trong nhà trường; triển khai phân công, phối kết hợp giữa những tổ chuyên môn, tổ văn phòng và công sở và các bộ phận khác tiến hành nhiệm vụ theo quy định

- Văn phiên bản quy định về tổ chức, hành chính trong bên trường.

- Văn bạn dạng phân công, phối hợp giữa các tổ siêng môn, tổ văn phòng và các thành phần khác tiến hành nhiệm vụ.

- report tổng kết có đánh giá về tác dụng phối hợp quá trình giữa các tổ siêng môn, tổ văn phòng công sở và các bộ phận khác trong nhà trường.

Mức khá: thu xếp tổ chức cỗ máy tinh gọn, hiệu quả; phân cấp, ủy quyền cho các bộ phận, cá thể trong công ty trường nhằm thực hiện giỏi nhiệm vụ

- Kế hoạch cải tiến tổ chức, phân công, phối kết hợp trong công ty trường.

- những quy định, quy chế hoạt động vui chơi của nhà ngôi trường thể hiện bài toán phân cấp, ủy quyền cho những bộ phận, cá nhân.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Phật Bà Quan Âm Danh So May, Là Điềm Báo Gì

- báo cáo tổng kết có nhận xét về kết quả sắp xếp tổ chức cỗ máy tinh gọn, hiệu quả, có tác động ảnh hưởng tích cực đến kết quả thực hiện nay nhiệm vụ của những bộ phận, cá thể trong nhà trường.

Mức tốt: Tin học tập hóa các chuyển động quản trị tổ chức, hành chủ yếu của trường; hỗ trợ cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về cai quản trị tổ chức, hành chính trong phòng trường

- trang web của trường cung cấp cho các bên liên quan tin tức về hoạt động của trường; các phần mềm sử dụng trong quản lý, quản lý các hoạt động vui chơi của trường.

- chăm đề, báo cáo kinh nghiệm, nội dung bài viết về cai quản trị tổ chức, hành bao gồm của trường được đăng cài trên tạp chí, báo, website hoặc được cơ quan cai quản cấp bên trên xác nhận.

- Báo cáo, bài giảng, bài bác tham luận về quản ngại trị tổ chức, hành bao gồm của ngôi trường được share với cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục đào tạo mầm non trong hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Văn phiên bản của cơ quan thống trị cấp trên giao nhiệm vụ, hiệu tập tham gia report viên, hướng dẫn, cung ứng cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non về cai quản trị tổ chức, hành chủ yếu của trường.

- Ý con kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan thống trị cấp bên trên ghi dấn các chuyển động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về cai quản trị tổ chức, hành thiết yếu của trường.

Tiêu chí 9. Quản trị tài bao gồm nhà trường

Mức đạt: tổ chức xây dựng và tiến hành quy chế túi tiền nội bộ, lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo tài chính, bình chọn tài chính, công khai minh bạch tài chính ở trong nhà trường theo quy định

- Quy chế ngân sách chi tiêu nội bộ.

- planer kế hoạch tài chính (dự toán ngân sách) của trường.

- báo cáo tài thiết yếu và hồ sơ sổ sách về tài chính.

- tóm lại thanh tra, truy thuế kiểm toán về việc vận động quản trị tài chính của nhà trường triển khai đúng quy định.

Mức khá: Sử dụng tác dụng các mối cung cấp tài bao gồm nhằm cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em

- thông tin tài chính công khai minh bạch của trường thể hiện ưu tiên yêu cầu giảng dạy, học tập.

- Biên bạn dạng ghi nhớ, thư điện tử và các tài liệu không giống phản ánh những nguồn tài bao gồm được sử dụng hiệu quả cho mục đích nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em.

- Ý kiến của cơ quan làm chủ cấp trên, giáo viên, nhân viên, bố mẹ trẻ, truyền thông, dư luận xã hội về vấn đề nguồn tài thiết yếu được sử dụng kết quả cho mục đích cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em.

Mức tốt: Huy động những nguồn tài thiết yếu hợp pháp nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em; hỗ trợ cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về quản trị tài chủ yếu nhà trường

- hồ nước sơ cai quản nguồn tài chính kêu gọi thể hiện tại ưu tiên nhu cầu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em.

- Báo cáo, bài xích giảng, bài bác tham luận về quản lí trị tài bao gồm nhà ngôi trường được share với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chăm môn.

- những văn phiên bản của cơ quan làm chủ cấp trên giao nhiệm vụ, tập trung tham gia report viên, hướng dẫn, cung cấp cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về cai quản trị tài bao gồm nhà trường.

- Ý loài kiến của cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ quan cai quản cấp trên ghi dấn các chuyển động hướng dẫn, cung ứng cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về cai quản trị tài chính nhà trường.

Tiêu chí 10. Quản, trị cửa hàng vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học trong phòng trường

Mức đạt: tổ chức xây dựng thực hiện quy định của nhà trường về các đại lý vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học; tổ chức lập và thực hiện kế hoạch cài đặt sắm, kiểm kê, bảo quản, thay thế và áp dụng cơ sở đồ dùng chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy học theo quy định

- Văn bản quy định của phòng trường về quản ngại trị các đại lý vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học trong phòng trường.

- Kế hoạch download sắm, kiểm kê, bảo quản, sửa chữa thay thế cơ sở đồ dùng chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học ở trong phòng trường.

- kết luận thanh tra, soát sổ thể hiện việc sử dụng, cài đặt sắm, kiểm kê, bảo quản, thay thế sửa chữa cơ sở trang bị chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của nhà trường đúng quy định.

Mức khá: Khai thác, sử dụng tác dụng cơ sở đồ dùng chất, vật dụng dùng, thiết bị chơi, thiết bị dạy học của ngôi trường nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em

- báo cáo tổng kết có review tốt hiệu quả sử dụng các đại lý vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học của phòng trường.

- hồ nước sơ, sổ sách áp dụng cơ sở đồ dùng chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học của phòng trường phản chiếu sự để ý đến những ưu tiên vận động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

- Ý loài kiến của giáo viên, nhân viên, trẻ em ghi nhận kết quả sử dụng các đại lý vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học ở trong phòng trường.

Mức tốt: Huy động những nguồn lực đúng theo pháp để tăng cường cơ sở đồ gia dụng chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học nhằm cải thiện chất lượng giáo dục trọn vẹn của trường; cung ứng cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non về quản lí trị các đại lý vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học trong đơn vị trường

- hồ sơ thống trị nguồn lực về tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học của phòng trường.

- Ý con kiến của giáo viên, nhân viên, cơ quan làm chủ cấp bên trên ghi nhận tác dụng huy động các nguồn lực để bức tốc cơ sở đồ gia dụng chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học ở trong nhà trường nhằm nâng cấp chất lượng giáo dục toàn diện của trường.

- report kinh nghiệm về quản ngại trị cửa hàng vật chất, vật dụng đồ chơi, thiết bị dạy dỗ học của phòng trường được share với cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trong số buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Ý con kiến của cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ quan cai quản cấp trên ghi dìm các vận động hướng dẫn, cung ứng cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về quản lí trị cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học trong phòng trường.

Tiêu chí 11. quản lí trị quality nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em trong công ty trường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng và triển khai kế hoạch tự tấn công giá unique nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em trong phòng trường theo quy định

- các mẫu phiếu hỏi chủ kiến để giáo viên bình luận về thực tiễn unique nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường.

- report tự tấn công giá unique nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em trong công ty trường.

- chào làng trên website unique nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em trong bên trường.

Mức khá: tổ chức triển khai xây dựng và lãnh đạo thực hiện nay kế hoạch cách tân chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em, xung khắc phục điểm yếu theo tác dụng tự tấn công giá ở trong nhà trường

- Kế hoạch cách tân hoạt động nhằm nâng cấp kết trái nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em trong đơn vị trường.

- báo cáo đánh giá kết quả đổi mới hoạt rượu cồn nhằm nâng cấp kết trái nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em trong bên trường tất cả hiệu quả.

Mức tốt: tổ chức triển khai xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển unique giáo dục bền vững; cung ứng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về cai quản trị bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục nhà trường

- planer phát triển unique nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em trong công ty trường theo phía bền vững.

- báo cáo kinh nghiệm về quản ngại trị unique nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em trong đơn vị trường được share với cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục mầm non trong các buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

- Văn bản của cơ quan làm chủ cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên, phía dẫn cung ứng cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về quản ngại trị chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường.

- Ý loài kiến của cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan cai quản cấp bên trên ghi nhận các vận động hướng dẫn, cung ứng cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về quản trị nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em trong bên trường.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Xây dựng được môi trường thiên nhiên giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ phòng chống đấm đá bạo lực học đường

Tiêu chí 12. Xây dựng văn hóa nhà trường

Mức đạt: tổ chức xây dựng và triển khai nội quy, phép tắc ứng xử trong bên trường theo quy định

- Văn bản phát hành nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- những văn bản, biên bản họp chỉ huy thực hiện nội quy, luật lệ ứng xử trong công ty trường.

Mức khá: sản xuất được những điển hình tiên tiến về triển khai nội quy, luật lệ ứng xử; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy trong phòng trường

- Thư khen, giấy khen, bằng khen; biên bản bình xét, bình bầu về các điển hình tiên tiến về thực hiện nội quy, nguyên tắc ứng xử trong đơn vị trường.

- Văn bản, biên bạn dạng họp xử lý các vi phạm nội quy, luật lệ ứng xử trong công ty trường.

Mức tốt: chế tác lập được môi trường nhà ngôi trường an toàn, lành mạnh, thân mật và gần gũi và cung cấp cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường

- Ý kiến nhấn xét, reviews của cơ quan thống trị cấp trên, giáo viên, nhân viên cấp dưới và các bên liên quan về môi trường xung quanh nhà ngôi trường an toàn, lành mạnh, thân thiết trong bên trường.

- report kinh nghiệm về xây dựng môi trường nhà ngôi trường an toàn, lành mạnh, thân mật và gần gũi được share với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trong các buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Văn bản của cơ quan cai quản cấp trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên, hướng dẫn, cung cấp cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non về xây dựng môi trường nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Ý kiến của cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan làm chủ cấp bên trên ghi dìm các chuyển động hướng dẫn, cung cấp cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về xây dựng môi trường thiên nhiên nhà ngôi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tiêu chí 13. triển khai dân công ty trong đơn vị trường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng và triển khai quy chế dân nhà trong bên trường theo quy định

- quy định dân công ty cơ sở của phòng trường.

- Văn bản, biên bản họp chỉ đạo tổ chức tiến hành quy chế dân chủ các đại lý trong nhà trường.

- Các hiệ tượng tiếp nhận tin tức từ giáo viên, nhân viên, trẻ, cha mẹ trẻ về vận động dạy học, giáo dục của nhà trường.

Mức khá: phát huy quyền quản lý của các thành viên, các tổ chức trong bên trường, để cải thiện chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; bảo đảm những cá nhân công khai phân bua ý kiến; dữ thế chủ động phát hiện, ngăn chặn, cách xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân công ty trong đơn vị trường

- Ý kiến góp ý, đãi đằng nguyện vọng của giáo viên, nhân viên, trẻ, bố mẹ trẻ về chuyển động dạy học, giáo dục của nhà trường.

- Văn bản, biên phiên bản họp, quyết định xử lý những trường hợp vi phạm luật quy chế dân chủ trong phòng trường.

- Biên bản các cuộc hội thoại giữa hiệu trưởng cùng với giáo viên, nhân viên, phụ huynh trẻ được hiệu trưởng thân thiện xem xét.

Mức tốt: cung cấp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non về triển khai dân chủ cơ sở trong nhà trường

- report kinh nghiệm về thực hiện dân công ty cơ sở ở trong phòng trường được share với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

- những văn bạn dạng của cơ quan thống trị cấp bên trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về tiến hành dân chủ cơ sở ở trong phòng trường.

- Ý loài kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ quan thống trị cấp trên ghi thừa nhận các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về tiến hành dân chủ cơ sở của nhà trường.

Tiêu chí 14. tạo trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường

Mức đạt: tổ chức triển khai xây dựng và triển khai kế hoạch của phòng trường về phát hành trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

- Văn bản quy định, tài liệu tuyên truyền về trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường công bố công khai trong bên trường.

- Văn bản về cách thực hiện ứng phó không may ro, thảm họa của phòng trường.

- báo cáo tổng kết miêu tả nội dung trường học an toàn, không có bạo lực học đường.

- Báo cáo, biên bản kiểm tra, chủ ý ghi nhấn của cơ quan thống trị cấp trên, giáo viên, nhân viên, trẻ em thể hiện môi trường thiên nhiên nhà ngôi trường an toàn, không tồn tại bạo lực học đường.

Mức khá: Có giải pháp sáng tạo, tác dụng trong câu hỏi xây dựng trường học an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường, tạo nhà trường xanh, sạch, đẹp; phân phát hiện, phòng chặn, xử trí kịp thời những hành vi đấm đá bạo lực học đường, phạm luật quy định về trường học an toàn

- Hình ảnh, tư liệu về hoạt động của giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia chuyển động xây dựng trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường.

- tất cả kênh mừng đón thông báo (hòm thư góp ý, số smartphone đường dây nóng...) về các trường hợp phạm luật quy định của nhà trường về trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

- Văn bản, biên bản họp, ra quyết định xử lý các trường hợp vi phạm luật quy định về trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường.

Mức tốt: hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về kiến thiết trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường

- report kinh nghiệm về mô hình trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học được share với cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non trong số buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.

- Văn phiên bản của cơ quan thống trị cấp bên trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia báo cáo viên, phía dẫn, cung ứng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về chế tác lập mô hình trường học an toàn, phòng chống bạo lực học.

- Ý kiến của cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan cai quản cấp trên ghi nhận các hoạt động hướng dẫn, cung ứng cán bộ thống trị cơ sở giáo dục mầm non về tạo thành lập mô hình trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học.

Tiêu chuẩn 4. Cách tân và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xóm hội

Tổ chức các chuyển động phát triển mối quan hệ giữa bên trường, gia đình, làng hội trong câu hỏi nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em với huy động, áp dụng nguồn lực để cải cách và phát triển nhà trường

Tiêu chí 15. phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em

Mức đạt: Tổ chức truyền thông media về mục tiêu, trọng trách của giáo dục mầm non, tích cực thịnh hành kiến thức công nghệ về nuôi dưỡng, quan tâm và giáo dục đào tạo trẻ em; phổ biến chương trình với kế hoạch chuyển động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em ở trong nhà trường cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ của trẻ và các bên liên quan

- các thông tin về mục tiêu, trách nhiệm của giáo dục mầm non, kiến thức khoa học tập về nuôi dưỡng, quan tâm và giáo dục và đào tạo trẻ em được công bố công khai trên website ở trong phòng trường, tại những cuộc họp với cha mẹ trẻ và những bên liên quan.

- Biên bản các buổi họp với phụ huynh trẻ và các bên tương quan có ra mắt thông tin về lịch trình và kế hoạch vận động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em của phòng trường.

- Website của nhà trường đăng tải công khai minh bạch chương trình cùng kế hoạch hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em ở trong nhà trường.

Mức khá: phối hợp với cha mẹ trẻ em hoặc tín đồ giám hộ của trẻ em và các bên tương quan tổ chức thực hiện chương trình và planer nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo và thực hiện quyền trẻ con em; công khai, minh bạch những thông tin về kết quả thực hiện chương trình và planer nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em cùng xây dựng môi trường giáo dục trong phòng trường; tổ chức triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia các buổi giao lưu của địa phương; tham mưu cấp cho ủy, tổ chức chính quyền địa phương về phát triển giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa bàn

- Biên bản các buổi họp với phụ huynh trẻ và các bên liên quan có văn bản về phối kết hợp trong tiến hành chương trình và planer nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo và thực hiện quyền con trẻ em.

- Website trong phòng trường đăng tải công khai kết quả thực hiện chương trình và chiến lược nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em và xây dựng môi trường xung quanh giáo dục của phòng trường.

- Kênh mừng đón thông tin tin đánh giá của phụ huynh hoặc tín đồ giám hộ của con trẻ và các bên liên quan (hòm thư góp ý, thư điện tử...) về tiến hành chương trình và chiến lược nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em và xây dựng môi trường xung quanh giáo dục ở trong nhà trường.

- Biên phiên bản làm việc, văn bạn dạng trả lời những thông tin phản hồi của bố mẹ hoặc fan giám hộ của trẻ con và các bên liên quan về triển khai chương trình và chiến lược nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em với xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục ở trong phòng trường.

- những hình ảnh, bốn liệu biểu lộ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động của địa phương.

- những văn bản, chủ kiến tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về trở nên tân tiến giáo dục mần nin thiếu nhi trên địa bàn.

Mức tốt: cung cấp cán bộ cai quản cơ sở giáo dục mầm non về phối hợp giữa công ty trường, gia đình, địa phương trong vận động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em

- report kinh nghiệm về phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong vận động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em được chia sẻ với cán bộ thống trị cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Văn phiên bản của cơ quan thống trị cấp bên trên giao nhiệm vụ, triệu tập tham gia report viên, phía dẫn, cung cấp cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về phối kết hợp giữa đơn vị trường, gia đình, địa phương trong chuyển động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em.

- Ý con kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ quan quản lý cấp bên trên ghi thừa nhận các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về kết hợp giữa công ty trường, gia đình, địa phương trong vận động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tiêu chí 16. kết hợp giữa công ty trường, gia đình, địa phương trong huy động và thực hiện nguồn lực để cải tiến và phát triển nhà trường

Mức đạt: Tổ chức hỗ trợ đầy đủ với kịp thời thông tin về thực trạng, yêu cầu nguồn lực để trở nên tân tiến nhà trường cho phụ huynh hoặc bạn giám hộ của trẻ em và các bên liên quan; phối kết hợp với cha mẹ hoặc fan giám hộ của trẻ em và các bên tương quan trong kêu gọi và áp dụng nguồn lực để trở nên tân tiến nhà ngôi trường theo quy định

- Biên phiên bản các buổi họp với phụ huynh trẻ và các bên có tương quan có câu chữ về thực trạng, yêu cầu nguồn lực để phát triển nhà trường.

- báo cáo thực trạng và nhu yếu về nguồn lực để trở nên tân tiến nhà ngôi trường gửi mang lại cơ quan làm chủ cấp bên trên và chính quyền địa phương.

- Biên bạn dạng các buổi họp với cha mẹ trẻ và những bên liên quan có nội dung về kêu gọi và thực hiện nguồn lực để trở nên tân tiến nhà trường theo quy định.

Mức khá: Tham mưu, khuyến nghị địa phương và cơ quan làm chủ giáo dục chiến thuật huy hễ nguồn lực để cải cách và phát triển nhà trường. Thực hiện đúng mục đích, công khai, minh bạch, công dụng các nguồn lực để cải tiến và phát triển nhà trường; giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin phản hồi từ bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ nhỏ và những bên liên quan về huy động và áp dụng nguồn lực để phát triển nhà trường

- những ý loài kiến tham mưu, khuyến nghị với cơ quan ban ngành địa phương với cơ quan quản lý cấp bên trên về yêu cầu nguồn lực trở nên tân tiến nhà trường.

- Danh sách, hồ nước sơ làm chủ các nguồn lực huy động được để cải tiến và phát triển nhà trường theo quy định.

- report tổng kết tất cả nội dung về phối kết hợp với bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của trẻ em và các bên liên quan trong kêu gọi và thực hiện nguồn lực để phát triển nhà trường.

- báo cáo công khai việc sử dụng các nguồn lực kêu gọi được để cải cách và phát triển nhà trường.

- Biên phiên bản làm việc, văn phiên bản trả lời các thông tin bình luận của phụ huynh hoặc fan giám hộ của trẻ con và những bên liên quan về huy động và áp dụng nguồn lực để trở nên tân tiến nhà trường.

- Ý loài kiến của của bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của trẻ con và các bên tương quan về việc nhà trường đã giải quyết và xử lý kịp thời các thông tin đánh giá về việc kêu gọi và áp dụng nguồn lực để cải tiến và phát triển nhà trường.

Mức tốt: share kinh nghiệm, cung cấp cán bộ làm chủ cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non về phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong huy động và thực hiện nguồn lực để cách tân và phát triển nhà trường

- report kinh nghiệm về phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong kêu gọi và áp dụng nguồn lực để cải tiến và phát triển nhà ngôi trường được chia sẻ với cán bộ cai quản cơ sở giáo dục đào tạo mầm non trong những buổi hội thảo, tập huấn, sinh hoạt siêng môn.

- Văn phiên bản của cơ quan quản lý cấp bên trên giao nhiệm vụ, tập trung tham gia report viên, phía dẫn, hỗ trợ cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo mầm non về kết hợp giữa công ty trường, gia đình, địa phương trong kêu gọi và áp dụng nguồn lực để cách tân và phát triển nhà trường.

- Ý kiến của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, cơ quan làm chủ cấp trên ghi dìm các chuyển đ

Bài viết liên quan