Sử dụng nằm trong tính color cấu hình thiết lập màu chữ HTML bởi css với các giá trị color theo tên, theo quý hiếm hex cùng trộn color RGB


Bạn đang xem: Code màu chữ html

Thuộc tính CSS: color

Thuộc tính màu sắc dùng để cấu hình thiết lập màu của văn phiên bản (màu chữ). Để chỉ ra một color có một số cách thức, cách thứ nhất là gán quý giá thuộc tính theo tên màu ví dụ như red, blue, green ... Phần dưới có danh sách các tên color HTML, CSS

Ví dụ: chế tác lớp CSS có tên mycolor nó tùy chỉnh cấu hình màu chữ là xanh lá (green).

Đoạn văn tất cả màu green do CSS.

Kết quả:


Gán mã màu sắc dạng Hex mang đến thuộc tính CSS color

Cách vật dụng hai là gán quý hiếm màu dạng hex (bắt đầu vì chưng # và 6 quý hiếm hex phía sau). Xem màu sắc html để biết về mã màu dạng hex trong HTML, CSS

Ví dụ màu xanh (xanh) giả dụ viết dạng hex thì là #0000FF, bạn cũng có thể gán quý giá này mang lại thuộctính color

Ví dụ về color Hex #0000FF

Kết quả:


Gán mã màu RGB mang đến thuộc tính color

Cách thứ 3 là gán giá trị màu thống kê giám sát theo hàm trộn color rgb(red, green, blue) của CSS.Ví dụ trộn ba màu đỏ cường độ 255 (cao nhất), ko màu green, ko màu blue

Ví dụ màu sắc rgb(255, 0, 0)


Tên màu và mã màu sắc HTML, CSS

Bảng sau là các tên màu khái niệm sẵn trong CSS và mã màu sắc Hex kèm theo. Tùy chúng ta khi sử dụng, dùng tên hay sử dụng giá trị hex mọi có kết quả như nhau

Tên màu Mã Hex biểu lộ
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B
DarkCyan #008B8B
DarkGoldenRod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGrey #A9A9A9
DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B
DarkOliveGreen #556B2F
DarkOrange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkSlateBlue #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkSlateGrey #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF
DimGray #696969
DimGrey #696969
DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
GoldenRod #DAA520
Gray #808080
Grey #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
HoneyDew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
LightGray #D3D3D3
LightGrey #D3D3D3
LightGreen #90EE90
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSlateGrey #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
MediumAquaMarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenRod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #DB7093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
RebeccaPurple #663399
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
SeaShell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
SlateGrey #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32

Xem thêm: Những Lời Chúc Sinh Nhật Ý Nghĩa Cho Người Yêu, Lời Chúc Sinh Nhật Người Yêu

Thuộc tính CSS colorGán mã màu sắc dạng hex mang lại colorGán màu trộn RGB đến colorDanh sách tên, mã color CSS, HTML
*

những đơn vị px em rem mm đo độ lâu năm trong CSS sử dụng thuộc tính filter vào CSS áp dụng flexbox bố cục trang vào CSS jQuery và CSS class Hiệu ứng hoạt động trong CSS3 thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant nằm trong tính font-family CSS Selector chọn thành phần trong CSS CSS là gì bí quyết nhúng mã CSS vào HTML
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý trường đoản cú HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên contact RSS

Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và share những gì tôi học được ở đây về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức technology khácDeveloped by 12guns.vn