Phổ Am Thần Chú

https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/09/Phổ-Am-Thần-Chú-HT-Thích-Từ-Phương.mp3

*
Phổ Am Thần Chú

HT. Phù hợp Từ Phượng tụng

Nam Mô Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni PhậtNam Mô Đại Bi Quán nạm Âm ý trung nhân TátNam Mô Phổ Am Sư nhân tình TátNam Mô Bách Vạn Hỏa Thủ Kim CangÁn, Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá Dá Thần trả – Tra Tra Tra Đát mãng cầu – Đa Đa Đa Đàn Na.Ba cha Ba Phạm Ma – Ma Phạm bố Ba bố – mãng cầu Đàn Đa Đa Đa-Na Đát Tra Tra Tra – đưa Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Kê – Cu Kê Cu – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – Giới Nghiên Ca Ca Ca .Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá đưa ra Chi Châu Châu bỏ ra – Châu bỏ ra Châu – Chiêm Chiêu đưa ra – Chiêu bỏ ra Chiêm – mang Thần Dá Dá Dá.Dá Dá Dá Thần trả – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Tri – Đô Tri Đô -Đảm Đa Tri – Đa Tri Đảm – mãng cầu Đát Tra Tra Tra.Tra Tra Tra Đát mãng cầu – Đa Đa Đế Đế Đa Đa Đế-Đa Đế Đa – Đàm Đa Đế – Đa Đế Đàm – na Đát Đa Đa Đa.Đa Đa Đa Đàn na – ba Ba Bi Bi cha Ba Bi – cha Bi cha – Phạm cha Bi – ba Bi Phạm – Ma Phạm cha Ba Ba.Ba tía Ba Phạm Ma – Ma Phạm cha Ba bố – mãng cầu Đàn Đa Đa Đa – mãng cầu Đát Tra Tra Tra – đưa Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Kê Kiêu Kiệm – Kiệm Kiệm Kiệm Kiệm Kiệm – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – Giới Nghiên Ca Ca Ca .Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá bỏ ra Chi Châu Châu chi Chiêu Chiệm – Chiệm Chiệm Chiệm Chiệm Chiệm – Nghiễm Nghiêu Nghê – Nghiêu Nghê Nghiễm – trả Thần Dá Dá Dá.Dá Dá Dá Thần đưa – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Tri Đa Đảm – Đảm Đảm Đảm Đảm Đảm – Nẫm mãng cầu Ni – mãng cầu Ni Nẫm – na Đát Tra Tra Tra.Tra Tra Tra Đát mãng cầu – Đa Đa Đế Đế Đa Đa Đế Đa Đàm – Đàm Đàm Đàm Đàm Đàm – Nẫm na Nê – mãng cầu Nê Nẫm – mãng cầu Đàn Đa Đa Đa.Đa Đa Đa Đàn na – cha Ba Bi Bi tía Ba Bi cha Phạm – Phạm Phạm Phạm Phạm Phạm – Phạm Ma Mễ – Ma Mễ Phạm – Mạ Phạm tía Ba Ba.Ba ba Ba Phạm Ma – Ma Phạm ba Ba bố – na Đàn Đa Đa Đa – na Đát Tra Tra Tra – mang Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.Ca Ca Ca Nghiên Giới – Ca Ca Kê Kê Cu Cu Dè – Dụ Du – Dụ Du – Dụ Dụ Dụ Dụ Dụ – Giới Nghiên Ca Ca Ca.Ca Ca Ca Nghiên Giới – Dá Dá chi Chi Châu Châu Dè – Dụ Du – Dụ Du – Dụ Dụ Dụ Dụ Dụ – mang Thần Dá Dá Dá.Dá Dá Dá Thần giả – Tra Tra Tri Tri Đô Đô Dè – Nộ Nô – Nộ Nô – Nộ Nộ Nộ Nộ Nộ – mãng cầu Đát Tra Tra Tra.Tra Tra Tra Đát na – Đa Đa Đê Đê Đa Đa Dè – Nộ Nô – Nộ Nô – Nộ Nộ Nộ Nộ Nộ – Nạ Đàn Đa Đa Đa.Đa Đa Đa Đàn na – tía Ba Bi Bi cha Ba Dè – chủng loại Mâu – mẫu Mâu – chủng loại Mẫu mẫu Mẫu mẫu mã – Ma Phạm tía Ba Ba.Ba bố Ba Phạm Ma – Ma Phạm cha Ba tía – na Đàn Đa Đa Đa – mãng cầu Đát Tra Tra Tra – mang Thần Dá Dá Dá – Giới Nghiên Ca Ca Ca.Ca Ca Ca Nghiên Giới – Án – bố Đa Tra- Dá Ca da – Dạ Lan Ha – A dung nhan Tra – Trác Hải Tra – Lậu Lô Lậu Lô Tra – domain authority Ca domain authority Tóa Ha.Vô Số Thiên long bát Bộ – Bách Vạn Hỏa Thủ Kim Cang – Tạc Nhật Phương Ngung – Kim Nhật Phật Địa – Phổ Am Đáo thử – Bách Vô Cấm Kỵ.

—————————————–