Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Đơn Và Hiện Tại Tiếp Diễn Có Đáp An

Tháng Tư 19, 2021Tháng Tám 23, 202112guns.vnLeave sầu a Comment on Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đối chọi cùng hiện tại tiếp diễn

các bài luyện tập trắc nghiệm thì hiện tại đối chọi và thì ngày nay tiếp nối là một trong những trong 12 thì trong giờ đồng hồ Anh đặc biệt quan trọng độc nhất vô nhị bạn phải nắm vững kỹ năng và kiến thức nhằm thực hành thực tế làm bài xích tập đúng tốt nhất. Bài viết dưới đây bản thân sẽ giúp các bạn củng thế lại kỹ năng và kiến thức về bí quyết, dấu hiệu nhận thấy của từng thì và vận dụng đúng cách dán vào thực hành có tác dụng bài xích tập đơn giản tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp an

=>> coi ngay Các dạng bài tập thì ngày nay đơn cùng ngày nay tiếp tục gồm đáp án và lời giải trên đây:

XEM NGAY


Các dạng bài xích tập thì hiện thời solo với hiện thời tiếp diễn

các bài tập luyện 1: Chia động từ của bài xích tập sau đây sinh hoạt thì hiện giờ tiếp diễn

Listen to the birds. They (sing) ———————Look at that two. It (fly) ——————— high in the sky.The other one (play) ——————— with a worm.She feel happy because she (have) ——————— a good time here in these woods.

Bài tập 2: Chia rượu cồn từ bỏ ở thì hiện giờ solo hoặc hiện tại tiếp diễn

Look! San (go) ——————— to the movies.On her right h&, San (carry) ——————— her handbag.The handbag (be) ——————— very beautiful.San usually (put) ——————— on ping shoes but now she (wear) ——————— trắng trainers.And look, he (take) ——————— an umbrella.

*

các bài luyện tập 3: Chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị cho bài xích tập bên dưới đây

She——————— (do/ am doing) my homework.He ——————— (works/ is working) as a receptionist.He ——————— (stays/ is staying) with his parents at the moment.He always ——————— (get/ am getting) up at 7 o’clochồng.She is busy at the moment. She ——————— (talks/ is taking) to lớn a friover.I’m sorry but I ——————— (am not understanding/ vì not understand) what you mean.I ——————— (eat/ are eating) too much fat food.Which TV channel ——————— (are you usually watching/ bởi vì you usually watch?What time ——————— (does/ is) the bus arrive? How often ——————— (bởi vì you go/ are you going) khổng lồ the radio? What ——————— (bởi you do/ are you doing) at the moment? I usually ——————— (am getting up/ get up) early on Tueday.

các bài tập luyện 4: Chọn câu vấn đáp đúng duy nhất cho bài xích tập sau

Min ——————— with her parents at the moment. stays B. is staying C. Either could be used here My sister——————— at a ngân hàng. work B. works C. is working She never ——————— up before 10 on Saturday mornings. get B. am getting C. gets She ——————— people who ——————— rude khổng lồ their subordinates. am hating, are being B. hate, are C. am hating, are She ——————— this piano.

Xem thêm: New Khấu Hao Lũy Kế ( Accumulated Depreciation Là Gì ? Accumulated Depreciation Là Gì

lượt thích B. am liking C. likes D. have sầu liked ——————— the meat ——————— bedroom? Does, smell B. Is, smelling C. Either could be used here He ——————— the dentist at 12 am. see B. am seeing C. sees He ——————— what you mean? see B. am seeing C. Either could be used here She ——————— her cát out for a walk every day before breakfast. takes B. is taking C. Either could be used here If you ——————— too much tea, you may develop health problems. drink B. are drinking C. Either could be used here What time ——————— Monday? does she arrive B. is she arriving C. Either could be used here How often ——————— khổng lồ the radio? are you going B. vì chưng you go C. Either could be used here

*

Đáp án của bài bác tập trên

Bài tập 1

Listen lớn the birds. They are singing / ‘re singing .Look at that one. It is flying / ‘s flying high in the sky.The other one is playing / ‘s playing with a worm.She feel happy because I am having / ‘m having a good time here in these woods.

các bài luyện tập 2

Look! San is going / ‘s going lớn the movies.On her right hand, San is carrying / ‘s carrying her handbag.The handbag is / ‘s very beautiful.Sanusually puts on blaông xã shoes but now she is wearing / ‘s wearing white trainers.And look, he is taking / ‘s taking an umbrella.

bài tập 3

she am doing my homework.He works as a receptionist.He is staying with his parents at the moment.He always get up at 6 o’cloông xã.She is busy at the moment. She is talking lớn a friover.I’m sorry but I don’t understand what you mean.I eat too much fat food.Which TV channel bởi you usually watch?What time does the bus arrive?How often bởi you go to the movies?What are you doing at the moment?I usually get up early on Tuesday.

*

những bài tập 4

Min is staying with her parents at the moment.My sister works at a bank.She never get up before 8 on Saturday mornings.She hate people who are rude to lớn their subordinates.She like this music.Does the meat smell bad?He am seeing the dentist at 12 am.He see what you mean.She takes her mèo out for a walk every day before breakfast.If you drink too much tea, you may develop health problems.What time is he arriving tomorrow?How often vị you go lớn the radio?

Kết luận

HY vọng với phần lớn bài bác tập trắc nghiệm thì hiện nay đối chọi với thì hiện tại tiếp diễn được liệt kê trên phía trên cũng biến thành là nguồn tài liệu quý cho những em học sinh tập luyện năng lực với kiến thức học hành xuất sắc rộng.