Cấu trúc câu so sánh với as

So sánh với as ... as the same as different from

Tài liệu định hướng với bài xích tập về những cấu tạo viết lại câu đối chiếu với "As .... as", "The same as...." với "Different from..." có đáp án nằm trong cỗ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ phiên bản bởi vì 12guns.vn xem tư vấn và đăng thiết lập. Tài liệu Tiếng Anh gồm+ cách viết lại câu sở hữu ý nghĩa so sánh sự giống như nhau với As ... as cùng the same as;+ biện pháp viết lại câu sở hữu chân thành và ý nghĩa so sánh sự không giống nhau với not as ... as với different fromvới nhiều dạng bài xích tập Tiếng Anh khác biệt giúp đỡ bạn hiểu thế chắc phần ngữ pháp Tiếng Anh không thể thiếu này.

You watching: Cấu trúc câu so sánh với as

I. Lý thuyết cấu trúc câu so sánh cùng với as ... as the same as different from

1. So sánh sự tương đương nhau: "as... as", "the same as" (tương tự như)
- Cấu trúc câu đối chiếu ngang bởi được dùng để đối chiếu 2 bạn, đồ,... gồm tính chất nào đấy tương đương nhau.Cấu trúcS + to be + as + adj + as + noun/ pronoun/ clause.S+ V + the same + noun + as + noun/pronoun.Ghi chúS: công ty ngữ, adj: tính từ, noun: danh từ, pronoun: đại từ bỏ, clause: mệnh đề.Ví dụFolk music is as melodic as pop music. (Nhạc dângian thì du dương như là nhạc pop.)My painting is as expensive as hers. (Bức họa củatôi thì đắt bằng bức họa của cô ây.)This camera is as good as it was before. (Cái thiết bị hình họa này vẫn tốt nhỏng ngày như thế nào.)She is the same height as me.(Cô ấy bao gồm độ cao nhỏng tôi.)She has the same book as me.(Cô ấy tất cả cuốn sách tương tự tôi.)
2. So sánh sự không giống nhau: "not as...as" (không... bằng), "different from" (khác)- Cấu trúc câu so sánh ko ngang bằng được dùng để làm so sánh 2 fan, trang bị,... khác biệt ở một phương diện như thế nào đó.
Cấu trúcS + to lớn be + not + so/as + adj + as + noun/ pronoun/ clause.S + to lớn be + different from + noun/ pronoun.Ví dụBlack & White movies are not as interesting as colour movies. (Những bộ phim truyện đen trắng thì không lôi cuốn bằng đều phim màu sắc.)My hometown is not as noisy as yours. (Quê tôi ko rầm rĩ nhỏng quê các bạn.)She is not as famous as she was before. (Cô ấy không thể lừng danh như trước đó nữa.)Life in the city is different from life in the countryside. (Cuộc sống trong tỉnh thành khác cuộc sống đời thường sinh hoạt vùng quê.)His house is different from my house. (Ngôi nhà đất của anh ấy khác ngôi nhà đất của tôi.)Lưu ýỞ kết cấu "not as...as", ta có thể sửa chữa "as" trước tiên bởi "so".

II. những bài tập về as as the same different from có đáp án

Bài 1: Hoàn thành những câu tiếp sau đây, sử dụng câu trúc đối chiếu "as...as" và tính từ bỏ vào ngoặc.

See more: So Sánh Iphone X Và Note 8 Qua Khả Năng Chụp Tele, Iphone X Hay Note8 Tư Vấn Giúp Em Với

1. I am not______________ you. (tall)2. This book is not______________ that one. (interesting)3. This summer is______________ last summer. (hot)4. Yesterday it was______________ today. (sunny)5. I think that my essay is______________ yours. (good)6. My dog isn"t______________ it appears to be. (fierce)
7. Children nowadays are not______________ they used khổng lồ be. (active)8. Watching movie is not______________ reading book. (entertaining)9. Jane is______________ as a doll. (pretty)10. Cats are not______________ dogs. (friendly)11. My brother said that going abroad was not______________ he thought. (amusing)12. She didn"t want to be late, so she run______________ she could. (fast)13. Please Gọi me______________ possible. (soon)14. Sleeping on the sofa is not______________ in bed. (comfortable)15. This hotel is______________ the one near the beach but it is much better. (expensive)16. My grandmother is______________ fairy godmother. (warm-hearted)17. Do you think learning Japanese is______________ learning English? (difficult)18. This musician is not______________ that one. (popular)19. Ann looks ______________ princess in her new dress. (gorgeous)đôi mươi. The river isn"t______________ it looks. (deep)Bài 2: Dùng câu trúc đối chiếu "different from" để ngừng số đông câu dưới đây:1. My house is small & old. Your house is spacious & modern.My house is _________________________________________________2. My mother"s favorite food is noodle. My favorite food is rice.My mother"s favorite food ___________________________________3. My best friover has a powerful personality. I have a weak personality.My best friend"s personality ___________________________________4. Life in the countryside is quiet and peaceful. Life in the thành phố is exciting.__________________________________________________________.
5. Lan"s school is Hai Ba Trung School. Hue goes to Nguyen Hue School.___________________________________________________________.6. My hobby is collecting stamps. My brother"s hobby is playing the piano._____________________________________________________.7. My answer for this equation is "4" but Tom thinks it should be "5"._________________________________________________________.8. My sister"s hair is long và wavy. My hair is short and straight________________________________________________________________Bài 3: Hoàn thành những câu sau đây, sử dụng cấu trúc đối chiếu "the same ... as" cùng danh từ bỏ trong ngoặc.1. My sister has______________ me. (height)2. Jlặng pursues ______________ Jane, (hobby)3. My best frikết thúc is at______________ me. (age)4. My friends went to lớn see______________ me (movie).5. This musician plays______________ me. (musical instrument)6. Critics say that this painter has______________ with that one. (style)7. My brother is interested in ______________ me. (subject)8. This class has ______________ that one. (number of students)9. Anne bought______________ me yesterday. (dress)10. She cut her hair______________ mine. (length)11. My best friend likes______________ my brother. (books)12. I bought my oto at______________ hers. (price)13. My mother likes ______________ me. (TV programs)14. He had ______________ a famous actor. (appearance)15. He puts on ______________ usual. (old coat).Bài 4: Gạch chân lỗi sai trong số câu sau với viết lại câu đúng.1. My boyfriover is as svào lượt thích a horse.__________________________________________________________________.2. This exercises isn"t hard as I thought.__________________________________________________________________.3. Life in foreign countries is different life in trang chủ country.__________________________________________________________________.4. My parents tóm tắt the same hobby as.__________________________________________________________________.5. His mèo isn"t the same pretty as mine.
__________________________________________________________________.6. This art museum is definitely different as the historical museum.__________________________________________________________________.7. Roses don"t have the same fragrance lượt thích lotuses.__________________________________________________________________.8. My essay is as length as yours.__________________________________________________________________.9. This island isn"t as beautiful than those I have visited.__________________________________________________________________.10. My mother is different appearance from me.__________________________________________________________________.Bài 5: Sắp xếp đầy đủ từ đến sẵn thành câu trả chỉnh:1. difficult/ as/ Playing/ is/ piano/ guitar/ playing/ as.__________________________________________________________________.2. horse/ run/ a/ Can/ fast/ as/ a/ as/ train?__________________________________________________________________.3. try/ as/can/ you/ hard/ as/ should/ You.__________________________________________________________________.4. Tom"s/ totally/ is/ from/ My/ writing style/ different.__________________________________________________________________.5. car/ same/ runs/ the/ speed/ at/ His/ mine/ as.__________________________________________________________________.6. I/ went/ My/ school/ friend/ same/ the/ best/ and/ to.__________________________________________________________________.7. good/This/ fridge/ modern/ isn"t/ as/ my/ one/ as/ old.__________________________________________________________________.8. Spending time/ isn"t/ with/ as/computer/ as/ friends/ entertaining/ on/ spending time.__________________________________________________________________.ĐÁP.. ÁNBài 1: Hoàn thành những câu dưới đây, sử dụng câu trúc đối chiếu "as...as" cùng tính từ bỏ vào ngoặc.1 - as tall as; 2 - as interesting as; 3 - as hot as; 4 - as sunny as; 5 - as good as;6 - as fierce as; 7 - as active as; 8 - as entertaining as; 9 - as pretty as; 10 - as friendlyas;11 - as amusing as; 12 - as fast as; 13 - as soon as; 14 - as comfortable as;15 - as expensive sầu as; 16 - as warm-hearted as; 17 - as difficult as; 18 - as popular as;19 - as gorgeous as; đôi mươi - as deep as;Bài 2: Dùng câu trúc so sánh "different from" để dứt những câu bên dưới đây:1 - My house is different from your house.2 - My mother’s favourite food is different from my favourite food.3 - My best friend’s personality is different from my personality.4 - Life in the countryside is different from life in the thành phố.5 - Lan’s school is different from Hue’s school.
6 - My hobby is different from my brother’s hobby.7 - My answer for this equation is different from Tom’s answer.8 - My sister’s hair is different from my hair.

See more: Cách Làm Mình Đẹp Hơn Trong Mắt Mọi Người, Cách Để Trở Nên Xinh Đẹp

Bài 3: Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng kết cấu so sánh "the same ... as" với danh từ vào ngoặc. 1 - the same height as; 2 - the same hobby as; 3 - the same age as; 4 - the same movie as;5 - the same musical instrument as; 6 - the same style as; 7 - the same subject as;8 - the same number of students as; 9 - the same dress as; 10 - the same length as;11 - the same books as; 12 - the same price as; 13 - the same TV programs as;14 - the same appearance as; 15 - the same old coat as;Bài 4: Gạch chân lỗi không đúng trong số câu sau cùng viết lại câu đúng. 1 - like thành as; 2 - isn"t thành isn"t as/ so; 3 - different thành different from;4 - vứt as; 5 - the same thành as; 6 - different thành as different; 7 - lượt thích thành as;8 - length thành long; 9 - than thành as; 10 - bỏ appearance;Bài 5: Sắp xếp phần đông trường đoản cú đến sẵn thành câu trả chỉnh:1 - Playing piano is as difficult as playing guitar.2 - Can a horse run as fast as a train?3 - You should try as hard as you can.4 - My writing style is totally different from Tom"s.5 - His oto runs the same speed as mine.6 - My best friend and I went to lớn the same school.7 - This fridge isn"t as good as my old one.8 - Spending time on computers isn"t as entertaining as spending time with friendsĐáp án gồm vào file tải: Lý ttiết & các bài luyện tập Cấu trúc viết lại câu so sánh với As... as, The same as ... cùng Different from. Mời độc giả đọc thêm những tư liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện khả năng Tiếng Anh cơ phiên bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến đường,... được cập nhật thường xuyên bên trên 12guns.vn.
những bài tập Viết lại câu Tiếng Anh lớp 8 Cấu trúc Not Until với Only When So sánh hơn lớp 6 Would lượt thích Cách dùng, bí quyết trả lời, kết cấu và bài xích tập Cách thực hiện và cấu trúc So that vào tiếng Anh chuẩn chỉnh nhất Câu đối chiếu lớp 7
*
Tổng thích hợp Ngữ pháp Tiếng Anh cơ phiên bản 130 Câu Ngữ pháp Tiếng Anh phân minh thì Hiện tại đối chọi cùng thì Lúc Này tiếp tục Những bài tập Unless có đáp án