Bài Tập Phrasal Verb

... A phrasal verb is essentially a verb and one or two additonal particlesEX: look for, look after, look up, look forward to, look down on …There are four types of phrasal verbs.

Bạn đang xem: Bài tập phrasal verb

These ... really recovered from the death of my mother.A. looked after B. taken after C. gone off D. got over 12. The bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town.A. went on B. went...
*

... started to………. her private life.A. ask for B. enquire after C. ask about D. enquire with Page 12 Grade 12 26. She ran in a marathanh mảnh last week but………. after ten kilometers. withdraw A. dropped ... come on D. I’m pleased you lượt thích it 120 . A: Are you coming on Saturday? – B: ……………. . A. I’m afraid not B. I’m afraid not lớn C. I’m afraid khổng lồ D. I’m afraid I don’t 121 . A: ………… do they travel abroad? ... When B. How C. What time D. How often 122 . A: Do you think you’ll get the job? – B: …………. A. I know so B. Well, I hope so C. I think so D. Yes, that’s right 123 . A: I’m getting married next week....
*

... đụng xe pháo pay attention (exp) chụ ýdepkết thúc (v) phụ thuộc vào play cards (exp) nghịch bài dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) giờ Ngadocumentary (n) phim tư liệu shine (v) chiếu sángexit (n) lối ra ... (xe)best regards (exp) lời chúc giỏi đẹp nhấtlook after (v) chăm sócE. LANGUAGE FOCUS (pages 118 -120 )accident (n) tai nạn thương tâm happen (v) xảy rabloông xã (v) cản mặt đường highway (n) xa lộbull (n) bò đực ... Ha Thi Phuong Lan – Co Loa High schoolUNIT 11: NATIONAL PARKSI. VOCABULARYA. READING (pages 112- 114)abandoned (adj) bò ruồng bỏ release (v) thải rabutterfly (n) nhỏ bướm sub-tropical (adj)...
*

*

... BÀI TẬP. BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 1:I. Em hãy mang đến dạng đúng của hễ từ vào ngoặc sinh sống mõi câu sau:1. Lan ... sống nghỉ ngơi nông làng.4. Chị gái bản thân là 1 nhà báo. Chị ấy viết bài bác mang lại báo thanh khô niên.5. Máy bay là 1 trong phương thơm tiên giao thông vận tải nkhô nóng duy nhất.GÓC ĐỐ VUI GENERAL KNOWLEDGE QUIZEm nên chọn tự điền ... this year / long / và / more difficult / those / last year.X.Em hãy dịch rất nhiều câu sau quý phái giờ anh.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính, Xem Phần Mềm Xem Cấu Hình Máy Tính

1. Một bãi tắm biển new đẹp mắt lam sao ! Chúng tôi sẽ đến kia vào dịp hnai lưng này.2. Tokyo là 1 trong những vào...
*

... BÀI ĐỌC ÔN TIẾNG ANH 9 THAM KHẢO HKIII . Read the text carefully , then complete it with the words provided ... there is a labeling scheme telling you how … (11)……efficient each mã sản phẩm is, so you can compare… (12) … appliances and then choose which one to lớn buy. The final result is that these ……(13)…….will ... although10 A so B. therefore C. such D. if11.A. energetic B. energies C. energy D. energetically 12 A . differ B. different C. differently D. difference13. A innovate B.innovative C. innovator...
... xanh shirt but it didn’t fit. 7. There is a souvenir siêu thị near the exist the zoo. BÀI TẬP. BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP. 7 UNIT 1: I. Em hãy mang đến dạng đúng của động tự vào ngoặc ở mõi câu sau: 1. ... seven fifteen 12. 30 a quarter past seven nine foty fine 9.45 half past twelve eight twenty 3.50 a quarter lớn ten twelve sầu thirty IV. Em hãy thu xếp rất nhiều câu sau thành một bài bác hội thoại ... Bài kiểm tra số 1 Written kiểm tra 1 Time : 45 minutes Câu 1. Em hãy đến dạng đúng của cồn tự vào ngoặc làm việc mõi cau sau. (20đ) 1. Mr Tkhô hanh …………………. ( be ) a doctor....
... _____________ lớn this school. She (12) ____________ us like her young school. She (12) ____________ us lượt thích her young school. She (12) ____________ us like her young school. She (12) ____________ us like ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG trung học phổ thông THỐNG LINH  BÀI TẬPhường TỰ CHỌN TIẾNG ANH 10 (CB) (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU ... Who lớn go with? How to lớn go there? How long? What to lớn bring? English 10 Period 12 LESSON 12: WRITING (A confirmation letter)  Task 1. Work in pairs. How do you respond to lớn...
... history / Tuesday / have / we / on We have sầu History on Tuesday.V. Supply the correct khung of the verbs in brackets lớn complete the following passage Every day lan gets up at six o’cloông chồng. She (brush) ... 7.00 o’cloông xã và (finish) 5 ………… at 11.20. After school, she (do) 6 ………… trang chủ & has lunch at 12 o’clock. In the after school Lan (do) 7 ………… her homework from 2 o’clochồng lớn 5 o’cloông chồng. After ... time does Lan get up every day ? 2. What time does she go lớn school ? 3. Does she go trang chính at 12 o’clock ? 4. Does she watch television in the evening ? 5. What do you vày every morning ? VI....
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt vnạp năng lượng bản trong lòng bà bầu võ thuật với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong đợt nghỉ lễ tết Điểm sáng bình thường và mục đích của ngành ruột khoang tngày tiết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 cthị trấn cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve nhỏ trau bài xích ca nđính thêm đi trên bãi mèo sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê lại tất cả lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8